Παραμένει η υστέρηση στα έσοδα

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011 19:42

Παραμένει η υστέρηση στα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού στο 10μηνο, ενώ και οι δαπάνες είναι αυξημένες, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουάριου – Οκτωβρίου.

A- A A+

Παραμένει η υστέρηση στα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού στο 10μηνο, ενώ και οι δαπάνες είναι αυξημένες, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουάριου – Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 20.104 εκατ. € έναντι του νέου στόχου 20.362 εκατ. € όπως προσδιορίστηκε μετά το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2012 και ελλείμματος 18.081 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 1.103 εκατ. €, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.360 εκατ. €.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39.230 εκατ. € και εμφανίζονται μειωμένα κατά 4,1% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων, στις καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ. και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, στη μετάθεση, λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες είσπραξης ορισμένων εσόδων από την εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου στο απομένον δίμηνο του έτους και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 38,1% ή κατά 521 εκατ. € σε σύγκριση με το δεκάμηνο του 2010.

Το υπουργείο τονίζει ότι η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο απομένον δίμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στους εφαρμοστικούς νόμους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 – 2015.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του δεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.121 εκατ. € ή 5,7% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο, οφείλεται κυρίως:

• στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.483 εκατ. € ή 19,5% σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2010

• στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 2,4% ή 970 εκατ. € συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που δικαιολογείται από την αύξηση των επιχορηγήσεων για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.767 εκατ. € σε σχέση με το 2010 που υπερέβη την μείωση κατά 1.796 εκατ. €. των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.

Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:

• Τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.838 εκατ. €. (κυρίως ο ΟΓΑ κατά 380 εκατ. €. και το ΙΚΑ κατά 1.348 εκατ. €.) εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές

• Ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 313 εκατ. €

• Τα νοσοκομεία κατά 794 εκατ. € (700 εκατ. ευρώ για την πληρωμή προμηθειών του έτους 2011 και 94 εκατ. € για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 37,4% ή 2.260 εκατ. €.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Προτεινόμενα για εσάς