ΥΠΟΙΑΝ: Υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «Ένδυση - Υπόδηση»

Τρίτη, 08 Ιουνίου 2010 11:28

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που λειτουργούν τουλάχιστον τρία χρόνια, απασχολούν μέχρι 250 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ.

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα «Ενδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές» απευθύνει το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ).

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που λειτουργούν τουλάχιστον τρία χρόνια, απασχολούν μέχρι 250 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά στον προϋπολογισμό του ύψους της επένδυσης, σημειώνεται ότι αυτός κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και από 80.000 έως 200.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται από 30% έως 45%, ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

1) αγορά εξοπλισμού, ειδικές εγκαταστάσεις, ασώματα πάγια (π.χ. μεταφορά τεχνογνωσίας),

2) ¶υλες δαπάνες μη παγιοποιημένες – Δαπάνες προβολής, προώθησης και οργάνωσης, δαπάνες συμβούλων.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά από τις 21 Ιουνίου έψς τις 24 Αυγούστου 2010, μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. www.eommex.gr . Παράλληλα οι προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή στον EOMMEX A.E., το αργότερο σε επτά ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα