Ζητούνται αλλαγές επί των διατάξεων

Ασφαλιστικό
Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010 06:01

Τα υπουργεία Οικονομίας και Απασχόλησης απάλειψαν την επίμαχη διάταξη, σύμφωνα με την οποία παρεχόταν στον υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να ρυθμίζει με υπουργικές αποφάσεις, και όχι με νόμο, επιμέρους ζητήματα στο συνταξιοδοτικό. Έγινε, δηλαδή, αποδεκτή η σχετική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αντισυνταγματικότητας της διάταξης αυτής.

Η Ολομέλεια του ανωτάτου δημοσιονομικού δικαστηρίου συνεδρίασε χθες για μικρό διάστημα, περίπου μιας ώρας. Και αρκέστηκε, μετά τη διαπίστωση ότι πράγματι απαλείφθηκε η επίμαχη διάταξη, να οριστικοποιήσει τις απόψεις που είχαν διατυπώσει τα μέλη της στις δύο προηγούμενες διασκέψεις.

Αποφάσισαν δε να ζητηθεί από τους αρμόδιους υπουργούς η επαναδιατύπωση ορισμένων άλλων ασαφών διατάξεων, καθώς και να δοθούν οι δέουσες διευκρινίσεις.

Ασάφεια για θεμελίωση δικαιώματος εντός 2010

Αξιοσημείωτο είναι για παράδειγμα ότι στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του έτους. Οι δικαστές επισημαίνουν ότι το σχέδιο νόμου δεν διευκρινίζει ρητά ότι δεν θίγονται όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2010.

Σημειώνεται ότι οι επίμαχες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -για όσους συνταξιούχους αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή διοριστούν στις θέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 3833/2010- θα ισχύουν από την ψήφιση του νομοσχεδίου και τη δημοσίευση του νόμου.

Για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί στις προαναφερθείσες θέσεις και έως την ισχύ του νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις σχετικές διατάξεις, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται από 1.1.2013.

Οι διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 2676/1999, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2012 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2013 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του νέου νόμου, καταργουμένης κάθε αντίθετης διάταξης.

Θητεία - σπουδές

Παράλληλα, οι ανώτατοι δικαστές ζήτησαν να διευκρινιστεί η ρύθμιση (παράγραφος 22 του άρθρου 10) που αφορά στην εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, το χρόνο των σπουδών, κ.λπ. Ειδικότερα η διευκρίνιση ανάγεται στο ότι δεν αποσαφηνίζεται στο νομοσχέδιο το τι γίνεται με αυτούς που έχουν ήδη εξαγοράσει τη στρατιωτική τους θητεία, κ.λπ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα