ΟΑΕΔ: Μικρή μείωση των εγγεγραμμένων άνεργων τον Ιούνιο

Δευτέρα, 09 Αυγούστου 2010 11:23

Στα 566.804 άτομα φθάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιούνιο. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μικρή μείωση κατά 1,03% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 177.443 άτομα και εμφανίζονται μειωμένοι κατά 14,69% (30.549 άτομα) σε σχέση με τον Μάιο του 2010.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 117.576, αυξημένες κατά 3,5% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2009, οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 31.296, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 53.256 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 28.592.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι καθαρές ροές (προσλήψεις μείον απολύσεις και αποχωρήσεις) στην αγορά εργασίας είναι θετικές κατά 4.432 επιπλέον θέσεις εργασίας. Το ίδιο μέγεθος τον Ιούνιο του 2009 είχε αρνητική τιμή -1.910.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας τον μήνα Ιούνιο του 2010. Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά τον μήνα Ιούνιο ανέρχεται σε 177.443 άτομα από τα οποία οι 171.596 (ποσοστό 96,70%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι και οι 5.847 (ποσοστό 3,30%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 142.678 άτομα.

Στο σύνολο της χώρας καταγράφηκε:

- Μείωση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 30.549 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -14,69%.

- Μείωση των κοινών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 13.342 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -7,21%.

- Μείωση των εποχικών επιδοτούμενων ανέργων τουριστικών επαγγελμάτων από τον προηγούμενο μήνα κατά 17.207 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -74,64%, και

- Μείωση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 11.231 άτομα, με ποσοστιαία μείωση 7,3%.

Το σύνολο των νέων εγγραφών ανέργων που έχουν δικαίωμα επιδότησης αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός του μήνα Ιουνίου, ανέρχεται σε 18.399 άτομα, έναντι 7.898 ατόμων του προηγούμενου μήνα. Σημειώνεται ότι περίπου το 50% των νέων εγγραφών με δικαίωμα επιδότησης τον μήνα Ιούνιο, αφορά σε λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, κυρίως εκπαιδευτικών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Υπό το πρίσμα αυτό, εκτιμάται ότι οι εγγραφές νέων «κοινών» ανέργων (δηλαδή, από καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου) με δικαίωμα επιδότησης κατά τον Ιούνιο δεν εμφανίζουν σοβαρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι το μέγεθος αυτό ανερχόταν σε 30.829 άτομα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Ιούνιο 2010 ανήλθε σε 566.804 άτομα. Από αυτά 190.087 (33,54%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 376.717 (66,46%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 34,09% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,99%

Στο σύνολο της χώρας καταγράφηκε:

- Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 5.916 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή -1,03%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-22,17%) και στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (-15,49%), ενώ ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής (+2,49%).

- Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 1.507 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 0,80%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εμφανίζεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (+2,35%), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (+2,21%) και στη Περιφέρεια Κρήτης (+2,15%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Ιούνιο 2010 ανήλθε σε 92.315 άτομα, από τα οποία 24.165 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 68.150 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούνιο ανέρχονται σε 117.576, αυξημένες κατά +3,5% σχετικά με τον Ιούνιο του 2009 (113.571). Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του παρελθόντος έτους ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή για τον μήνα αυτό από το 2003 ως σήμερα.

Οι αναγγελίες πρόσληψης καταγράφουν μια μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους, κατά 6.246 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -5,04%. Το ίδιο φαινόμενο καταγράφηκε και στα προηγούμενα έτη, όπου το 2009 η μείωση προσλήψεων μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου ήταν -10,1%, το 2008 ήταν -11%, το 2007 ήταν -17% και το 2006 ήταν -7%.

Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούνιο ανέρχονται σε 31.296, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά 5.839 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση 22,9%.

Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούνιο ανέρχονται σε 53.256, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά 29.682 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση 125,9%. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στα προηγούμενα έτη, και εκτιμάται ότι σε ένα σημαντικό βαθμό οφείλεται σε λήξεις συμβάσεων εκπαιδευτικών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και συνάδει με τα δεδομένα των νέων εγγραφών με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας τον μήνα Ιούνιο (βλ. τμήμα Α1).

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούνιο, ανέρχεται σε 84.552, το 63% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 1,1% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2009 (83.596) και κατά 72,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (49.031). Η αύξηση μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου καταγράφεται και στα προηγούμενα έτη: το 2009 ήταν 87,7%, το 2008 ήταν 80,4%, το 2007 ήταν 72,5%.

Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούνιο ανέρχονται σε 28.592, μειωμένες κατά -10,3% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2009 (31.885) και αυξημένες κατά 13,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (25.183).

Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ

Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα - δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις - είναι θετικές για τέταρτο συνεχόμενο μήνα και ανέρχονται σε +4.432. Το ίδιο μέγεθος τον Ιούνιο του 2009 είχε αρνητική τιμή -1.910.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα