ΧΑΑ - Γενικές συνελεύσεις

Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2002 17:33

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 16/12/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας, στην Αθήνα, επί της οδού Ευτυχίδου 45 (Παγκράτι), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων 12, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 4. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρείας. 5. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 και 40 του Καταστατικού της εταιρείας. 6. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας με ενσωμάτωση των ήδη γενομένων τροποποιήσεων του και εναρμόνιση του με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/12/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Λένορμαν αρ. 205, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού για την διεύρυνση των σκοπών της εταιρίας. 2. Παράταση χρόνου υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος. 3. Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄ επιταγήν των διατάξεων του νέου Νόμου 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/12/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο Περιστέρι, Εθνάρχου Μακαρίου 2 και Κηφισού 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2001 μέχρι 30.6.2002, ήτοι του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ΄αυτών. 2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της κλειόμενης 12ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2001 έως 30.6.2002 και διανομή μερίσματος. 3. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2001 μέχρι 30.6.2002, ήτοι του 2ου Ενοποιημένου Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επ’ αυτών. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 12ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2001 μέχρι 30.6.2002. 5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2002 μέχρι 30.6.2003 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 12η εταιρική χρήση από 1.7.2001 μέχρι 30.6.2002 ως η σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11/10/1999. 7. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιότητας σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθ.3 Ν 3016/2002. 8. Έγκριση του τελικού πίνακα χρήσεως αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια εγγραφή. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/12/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Αμαλιάδος 15 και Καλαβρύτων, στην Νέα Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση για την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρίας, και συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Τροποποίηση των άρθρων 12, 16, 17 και 20 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/12/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο PARK, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 884.770,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92› χωρίς την έκδοση νέων Μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,57 ευρώ σε 0,59 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 3. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στην ισχύουσα σήμερα Νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιριών, μεταγλώττιση των άρθρων του στη δημοτική γλώσσα και κωδικοποίησή του. 4. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/12/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στην έδρα της εταιρίας, στο 5ο χιλ. Λ.ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, στην θέση Σταμάτη Μίχα Κορωπί, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.2. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας α) με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον β) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 4. Έγκριση της παράτασης παραχώρησης χώρων από την Εταιρίας στην θυγατρική του Ομίλου Lykos Paperless Solutions ΑΕ. 5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/12/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Καρ. Σερβίας αρ. 8, Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 60.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της ως άνω αυξήσεως.

EVEREST Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/12/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης (01/07/2001 – 30/06/2002) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, καθώς και των ενοποιημένων μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών / Λογιστών. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και της καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών / Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (01/07/2001 – 30/06/2002). 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών / Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση (01/07/2002 – 30/06/2003). 5. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση (01/07/2001 – 30/06/2002) και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση (01/07/2002 – 30/06/2003). 6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας (σκοπός της Εταιρίας – επέκταση αυτού). 7. Εκλογή νέου Δ.Σ., σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.3016/2002 «Περί εταιρικής διακυβέρνησης›. 8. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/12/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αναπαύσεως 50, Χαλάνδρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 188.100 ΕΥΡΩ α) με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου ποσού των 172.291,95 ΕΥΡΩ της διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων β) με κεφαλαιοποίηση 15.808,05 ΕΥΡΩ ως μέρος του λογαριασμού «υπόλοιπο κερδών σε νέο› και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ΕΥΡΩ 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/12/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δήμο Χολαργού Αττικής (οδός Μεσογείων 246), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 9ης Εταιρικής Χρήσης (1.7.2001 – 30.6.2002) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, του Προσαρτήματος, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Εγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (1.7.2001 – 30.6.2002) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.7.2001 – 30.6.2002. 4. Εγκριση Διάθεσης Κερδών Χρήσης 1.7.2001 – 30.6.2002. 5. Εκλογή Ελεγκτών για τη νέα χρήση. 6. Προέγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμό των αποδοχών για τη νέα χρήση. 7. Εγκριση για εξαγορά ποσοστών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού με παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιοδότηση προς το ΔΣ της εταιρείας για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Ανακοίνωση του καταλόγου των Μετόχων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. 11. Οτιδήποτε ήθελε νομίμως προταθεί.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/12/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στην Αθήνα, και στα επί της Λ. Συγγρού 4-6, 1ος όροφος, γραφεία της εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ› από την Εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ› σύμφωνα με τον Ν. 2166/1993, όπως ισχύει, ακρόαση των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της απορροφώμενης ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Α.Ε.Ζ.Υ. με ημερομηνία 31.12.2001 και έγκριση του από 28.6.2002 Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης, της από 13.11.2002 κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης, καθώς και της από 27.06.2002 μελέτης αποτίμησης και καθορισμού σχέσης ανταλλαγής μετοχών.. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της εταιρίας να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή ενέργειας για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 53.463.332,54 Euro, το οποίο θα προέλθει: α) κατά το ποσό των 53.269.820,80 Euro από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης Εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ. και β) κατά το ποσό των 193.511,74 Euro από ισόποση κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας και έκδοση νέων μετοχών. Παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τακτοποίηση τυχών κλασματικών δικαιωμάτων, που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών μέσω άθροισής τους για τη δημιουργία ακέραιου αριθμού, για τη σύνταξη και υποβολή στο Χ.Α.Α. του Ενημερωτικού Δελτίου και για τη ρύθμιση λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων. 3. Έγκριση ακύρωσης 6.152.540 κοινών ονομαστικών μετοχών της απορροφώμενης ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ., που κατέχει η Εταιρία, και 3.980 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της απορροφώμενης ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Ζ.Υ., οι οποίες, μετά τη συγχώνευση, δεν ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 5. Τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία), 4 (σκοπός), 7 – 8 – 9 – 13 (προσαρμογή στο ισχύον νομικό καθεστώς – άυλοι τίτλοι μετοχών) και 34 (Διευθύνων Σύμβουλος) του Καταστατικού της Εταιρίας. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιότητας κάθε μέλους ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού ( Ν. 3016/2002). 7. Παροχή αδείας (προέγκριση) σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής.- αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σ’ αυτούς (άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). 8. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικών με την ως άνω συγχώνευση. 9. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - εγκρίσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΒΙΟΤ
  • ΛΥΚ
  • ΜΟΝΤΑ
  • ΝΑΥΤ
  • ΠΡΔ
  • ΚΟΥΑΛ

Σχολιασμένα