ΥΠΑΝ: Υποβολή προτάσεων για τη Δράση «Συνεργασία»

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και επιστημονικών φορέων
Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2009 18:20

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή στη δράση «Συνεργασία».

Στόχοι της δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής μέσω της υλοποίησης έργων Έρευνας & Τεχνολογίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που: α. ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές, β. υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως υγεία, ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική και γ. παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), ¶ξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι πέντε Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 ως εξής: Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας», Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» και Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Α.Π. 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».

Η συνολική Δημόσια δαπάνη της δράσης της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 76,1 εκατ. ευρώ. Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις που θα εγκριθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι: 1. Υγεία, 2. Βιοτεχνολογία, 3. Ενέργεια-Περιβάλλον-Κλίμα 4. Νανοτεχνολογία, 5. Μεταφορές, 6. Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες-Πολιτισμός 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 8. Κλωστοϋφαντουργία-Μεταποίηση (περιλαμβανομένων των τροφίμων).

Η προκήρυξη της δράσης αφορά δύο Πράξεις:

- Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας (συνολικού προϋπολογισμού 300.000 -1.000.000 ευρώ) και

- Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας (συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 -3.000.000 ευρώ).

Και οι δύο Πράξεις απευθύνονται σε συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων, ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων. Οι βασικοί αποδέκτες (ομάδες-στόχοι) της δράσης είναι οι επιχειρήσεις (η συμμετοχή των οποίων είναι υποχρεωτική στη σύμπραξη), ανεξαρτήτως μεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα). Οι λοιποί φορείς θα συμμετέχουν κυρίως με τη μορφή τελικών χρηστών/αποδεκτών των προϊόντων/τεχνολογιών/υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν.

Οι προτάσεις ενίσχυσης/χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά στη ΓΓΕΤ για όσο διάστημα διαρκεί η εκάστοτε προκήρυξη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 16/10/2009.

Διεύθυνση αποστολής: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ/ΕΤΑΚ), Μεσογείων 14-18 , 115 27 ΑΘΗΝΑ, Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Β. Γέρος, Χ. Μπακολιάς, Τηλ.: 210 7458172, 210 7458195, 210 7458000 (τηλεφωνικό κέντρο), e-mail: vgeros@gsrt.gr, cbakolias@gsrt.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα