Στις… καλένδες η λίστα μεγαλοοφειλετών

Θα επικαιροποιηθεί έως τον Ιούνιο του 2023 για χρέη άνω των 150.000 ευρώ προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ
Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022 20:30
UPD:20:33

Από την έντυπη έκδοση.

Του Γιώργου Κούρου
[email protected]

Νέα αναβολή πήρε η επικαιροποίηση της λίστας με τα ονόματα των οφειλετών με χρέη προς το Δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ, αφού η δημοσιοποίησή της μετατίθεται για τον Ιούνιο του 2023.

Επισημαίνεται ότι το «μπλόκο» στην επικαιροποίηση του εν λόγω «καταλόγου» οφειλετών, που μπαίνει με κοινή απόφαση (υπ’ αριθμ. Α1097/19.7.2022) των υφυπουργών Οικονομικών, Απ. Βεσυρόπουλου και Εργασίας, Π. Τσακλόγλου, αφορά τόσο τα χρέη προς τις εφορίες όσο και προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Συγκεκριμένα, η επικαιροποίηση της εν λόγω λίστας θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022, αφού, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, «οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί επικαιροποιούνται ανά έτος μέχρι τη 30ή ημέρα του Ιουνίου μήνα μετά από νέα άντληση στοιχείων και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες καταστάσεις».

Με την ανωτέρω απόφαση όμως δίνεται παράταση ενός έτους, αφού, όπως αναφέρεται στο κείμενό της, «εξαιρετικά, για τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επι- καιροποιούνται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ δημοσιοποιούνται υποχρε- ωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήμα- τα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

Στον ίδιο μάλιστα διαδικτυακό τόπο, με κοινή ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, προς τον ΕΦΚΑ, υπερβαίνει επίσης το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Φυσικά - νομικά πρόσωπα

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία των οφειλών που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνονται σε δύο καταστάσεις, εκ των οποίων η μία αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η άλλη τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες και ειδικότερα:

α) για τα φυσικά πρόσωπα δημοσιοποιούνται τα εξής στοιχεία: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς ΔΟΥ/ Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

β) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες δημοσιοποιούνται τα εξής στοιχεία: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Όσες λοιπόν καταστάσεις έχουν δημοσιοποιηθεί πρέπει να επι- καιροποιούνται ανά έτος μέχρι την 30ή ημέρα του Ιουνίου μήνα, αλλά κατ’ εξαίρεση για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 οι καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν επικαιροποιούνται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα