Χ.Α.: Οι αποφάσεις του δ.σ.

Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2007 18:37

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

των 48.312.683 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε." που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών «FANCO A.E», «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ A.E» και «GALLOP A.E.Β.Ε.» και ανέβαλε την έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 958.117 νέων μετοχών που αναλογούν στους μετόχους των μη εισηγμένων εταιρειών, μέχρι την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων που εκκρεμούν και εφόσον υπάρξει προηγουμένως ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα αποτελέσματα τους Οι σχέσεις ανταλλαγής είναι οι εξής:

- Κάθε μέτοχος της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ που κατέχει με 0,65 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ.

- Κάθε μέτοχος της FANCO Α.Ε. (πλην μετόχου ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.) θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ που κατέχει, με 0,25 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ.

- Κάθε μέτοχος της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. (πλην μετόχων ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε & FANCO Α.Ε.) θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας 29,46 Ευρώ που κατέχει, με 35,93027888 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ.

- Κάθε μέτοχος της GALLOP Α.Ε. (πλην μετόχου FANCO Α.Ε. ) θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας 1,56 Ευρώ που κατέχει, με 5,08234621 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 48.312.683 νέων μετοχών, ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας " ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.". Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει 0,30 ευρώ. Ως ημερομηνία υλοποίησης της εν λόγω εταιρικής μεταβολής ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

• των 1.250.000 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ" οι οποίες προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρίας μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών του Χ.Α. της 9ης Ιανουαρίου 2007. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών ορίστηκε η 17η Ιανουαρίου 2007. Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε επίσης για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ίδιας εταιρίας από 0,30 ευρώ σε 0,51 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,51 ευρώ ανά μετοχή, ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

• των 157.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2007.

• των 1.606.988 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2007.

• των 12.940 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." που προέκυψαν από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίστηκε η 11η Ιανουαρίου 2007.

• των 155.080 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ", που προέκυψαν από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2007.

• των 95.420 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "INFORM Π.ΛΥΚΟΣ Α.Ε.", που προέκυψαν από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2007.

• των 975.181 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.", που προέκυψαν από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2007.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για:

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε." από ευρώ 0,59 σε ευρώ 0,62. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - €0,62 ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" από ευρώ 0,40 σε ευρώ 0,41. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - €0,41 ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε." από ευρώ 0,90 σε ευρώ 1,46. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - €1,46 ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" από ευρώ 1,50 σε ευρώ 1,55. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - €1,55 ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε." από ευρώ 0,32 σε ευρώ 0,36. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - €0,36 ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε." από ευρώ 1,10 σε ευρώ 1,12. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - €1,12 ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π." από ευρώ 0,75 σε ευρώ 0,90. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία - €0,90 ανά μετοχή - ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

• την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.". Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει 0,59 ευρώ. Ως ημερομηνία υλοποίησης της εν λόγω εταιρικής μεταβολής ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

• την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας " YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.". Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει 0,62 ευρώ. Ως ημερομηνία υλοποίησης της εν λόγω εταιρικής μεταβολής ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

• την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.". Η ονομαστική αξία της μετοχής παραμένει 0,70 ευρώ. Ως ημερομηνία υλοποίησης της εν λόγω εταιρικής μεταβολής ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2007.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΔ

Σχολιασμένα