Προϋποθέσεις για επιχορήγηση νέων επιστημόνων

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2007 18:07

Αρχίζει άμεσα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους στα νέα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς όφελος 4.000 Νέων Επιστημόνων.

Προτεραιότητες και Δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν νέοι επιστήμονες (ιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί και λοιποί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών που παρέχουν υπηρεσίες εντασσόμενες στα ελευθέρια επαγγέλματα) εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Η βεβαίωση δίνεται βάση εγγραφής των ενδιαφερομένων σε ειδική κατάσταση που διατηρεί η Υπηρεσία απασχόλησης του ΟΑΕΔ του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης.

β) Έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά.

γ) Δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα (την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα) μεγαλύτερο των 4 ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές ειδικότητες) ή της απόκτησης της ειδικότητάς τους (για τους ιατρούς). Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των 4 ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

δ) Έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών, πλην των ιατρών (εξαιρουμένων οδοντιάτρων, κτηνιάτρων) και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 40 ετών.

ε) Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος πριν τη δημιουργία της επαγγελματικής στέγης με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του ύψους του αφορολόγητου, όπως θα προκύπτει από το φωτοαντίγραφο του ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος ή από θεωρημένο αντίγραφο της φορολογικής τους δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για τον Νέο Ελεύθερο Επαγγελματία (ΝΕΕ) χωρίς παιδιά, το ύψος του εισοδήματος -μετά την αφαίρεση των δαπανών- κατά το προηγούμενο έτος εκείνου της δημιουργίας επαγγελματικής στέγης, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 9.500 ευρώ (όπως ορίζεται στην παρ.1 του αρθ.9 του νόμου 2238/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για εισοδήματα του έτους εκείνου). Το αφορολόγητο ποσό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά 2.000 ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά 10.000 ευρώ, εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά 1.000 ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τα τρία.

Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί και δικηγόροι) η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

στ) Έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

ζ) Διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Από τις 4.000 θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες. Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και τρία (3) μέλη εταιρειών Ομορρύθμων, Ετερορρύθμων μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους, ΕΠΕ, Δικηγορικών εταιρειών του Π.Δ. 81/2005, με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης, δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και 3 μέλη Συνεταιρισμών.

Εξαιρέσεις

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι εξής περιπτώσεις:

Α) Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

Β) Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες,

Γ) Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ.

Δ) Όσοι ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΝΕΕ με δραστηριότητα όμοια με αυτή που είχε επιχείρηση η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο εξ αίματος ή αγχιστείας Α΄ Βαθμού ή οι σύζυγοί τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την έναρξη της επιχείρησης τους στη Δ.Ο.Υ.

Ε) Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.

ΣΤ) Όσοι δημιουργούν επιχείρηση με δευτερεύουσα δραστηριότητα η οποία δε συνάδει με το στόχο του προγράμματος όπως για παράδειγμα μηχανικοί οι οποίοι ως δευτερεύουσα δραστηριότητα δηλώνουν Εργολάβοι, Υπεργολάβοι Οικοδομικών εργασιών.

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 12.000 ευρώ. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης καταβάλλονται 4.000 ευρώ. Στη συνέχεια καταβάλλονται από 4.000 ευρώ στο τέλος κάθε εξαμήνου της επιδότησης που είναι δωδεκάμηνης διάρκειας από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).

Στάδια υλοποίησης του προγράμματος

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται ο Νέος Ελεύθερος Επαγγελματίας να υποβάλει «αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνη δήλωση» στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, χωρίς να προσκομίζει δικαιολογητικά, στην οποία θα δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τη διαδικασία και τους όρους ένταξης και συμμετοχής του στο πρόγραμμα, θα περιγράφει πλήρως το σχέδιό του για δημιουργία νέας επιχείρησης και θα δηλώνει τα στοιχεία που έχουν σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Η υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος, με βάση τα αναγραφόμενα στην αίτηση, την οποία διαβιβάζει σε Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογηθεί και να εκδοθεί απόφαση προέγκρισης από την Υπηρεσία.

Τα κριτήρια επιλογής για την προέγκριση των αιτήσεων, περιλαμβάνουν κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος. Συγκεκριμένα προηγούνται κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας οι μητέρες ανηλίκων τέκνων, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2.Το χρόνο κτήσης του πτυχίου ή της ειδικότητας(μόνο για τους ιατρούς). Προηγούνται όσοι έχουν παλαιότερη ημερομηνία κτήσης αυτών.

3.Τη δημιουργία απασχόλησης. Προηγούνται όσοι έχουν ήδη προσλάβει υπάλληλο( βοηθητικό ή επιστημονικό προσωπικό) στο γραφείο τους.

Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η ποσόστωση 60% υπέρ των γυναικών και οι Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης θα λάβουν υπόψη την εγγεγραμμένη ανεργία της περιοχής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» λήγει στις 30 Μαρτίου 2007. Για θέσεις που θα μείνουν κενές ύστερα από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων, υπάρχει η δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα