ΣΕΒ: Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΙΚΑ

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2007 17:04

Προτάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του ΙΚΑ, παρουσίασαν σήμερα, σε συνάντηση με τον Διοικητή του ΙΚΑ Γιώργο Μέργο στα γραφεία του Οργανισμού, εκπρόσωποι του ΣΕΒ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Δημήτρη Δασκαλόπουλο.

Οι πέντε άξονες δράσης που προτείνει ο ΣΕΒ είναι συνοπτικά οι εξής:

1. Αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών. Προτείνεται ο καθορισμός κριτηρίων και στόχων "ικανοποίησης" για κάθε κατηγορία συναλλασσόμενων (ασφαλισμένων, συνταξιούχων, επιχειρήσεων), καθώς και συστήματος μέτρησης της ικανοποίησης αυτής σε διαρκή βάση.

2. Εγκαιρη, έγκυρη και διαφανής ενημέρωση για τα οικονομικά του ΙΚΑ και των κλάδων και λογαριασμών που διαχειρίζεται ή τροφοδοτεί, με την υιοθέτηση και από το ΙΚΑ του διπλογραφικού συστήματος, που έχει ήδη θεσμοθετηθεί σε άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως νοσοκομεία και δήμους, τη θέσπιση κανόνων ελέγχου και δημοσιότητας των οικονομικών στοιχείων του ΙΚΑ όμοιων με αυτούς που ισχύουν για τους "φορείς δημοσίου ενδιαφέροντος" (ΔΕΚΟ, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, εισηγμένες εταιρίες) και τον χωριστό απολογισμό για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τα έσοδα και τις δαπάνες, που διενεργούνται για ειδικούς λογαριασμούς και για τρίτους φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ.

3. Περιορισμός της σπατάλης στον κλάδο Υγείας, όπου διαπιστώνεται ότι οι υψηλές εισφορές των εργαζομένων στον κλάδο Υγείας αντιστοιχούν σε χαμηλό επίπεδο προσφερομένων υπηρεσιών. Ο ΣΕΒ προτείνει δέσμη μέτρων που στοχεύουν στην κοστολογική διαφάνεια, μέσω της συγκέντρωσης συγκριτικών στοιχείων ανά δαπάνη, προμήθεια και λειτουργία, την υιοθέτηση προτύπων για τις επιμέρους συνιστώσες των δαπανών Υγείας στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την αποτελεσματική σύνδεση του σχεδιασμού των προσφερομένων υπηρεσιών και παροχών υγείας από το ΙΚΑ με εκείνες του ΕΣΥ για κατάργηση των επικαλύψεων.

4. Αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Προτεινόμενες δράσεις είναι: η εφαρμογή των νομίμων κυρώσεων και στους φορείς του Δημοσίου που δεν αποδίδουν τις εισφορές, η σύνταξη οικονομικής μελέτης για την εισπρακτική αποτελεσματικότητα των εκτάκτων "ρυθμίσεων" και της επίπτωσης αυτών στη λειτουργία της αγοράς, η καθιέρωση δέσμης μέτρων για τη διαφορετική μεταχείριση των εργοδοτών με πρόσκαιρα ταμιακά προβλήματα έναντι των υπότροπων και εκείνων που έχουν δόλο - διαχωρισμός δήλωσης από καταβολή και, τέλος, η εφαρμογή ενός συστήματος για την εκ των προτέρων εκτίμηση των καταβολών κάθε εργοδότη, με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών που διαθέτουν το ΙΚΑ και οι λοιποί φορείς κοινωνικής ασφάλισης και άλλες Υπηρεσίες - ΟΑΕΔ, Εφορία κλπ.

5. Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του ΙΚΑ. Η σχετική προσπάθεια που έχει, ήδη, αναληφθεί για την καταγραφή της ακίνητης και για τη μέθοδο διαχείρισης της κινητής περιουσίας χρειάζεται -κατά τον ΣΕΒ- να ενισχυθεί και να τεθεί χρονικός στόχος για την ολοκλήρωσή της. Προτείνεται η διαμόρφωση συγκεκριμένης πολιτικής (οικονομικών στόχων και αρχών διαχείρισης) και διαδικασιών (κανονισμός διαχείρισης), καθώς και συστήματος χωριστού απολογισμού για τα ετήσια αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης.


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα