ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Πέμπτη, 08 Ιουλίου 2021 18:14
UPD:18:28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ /

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2021 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2020 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 497.092,65 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,027 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,02565 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2020) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). 

 

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την record date, ήτοι την Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021.

 

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

 

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022).

 

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2026, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από την Εταιρεία και πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφ. Αγίου Ιωάννου, Τ.Κ. 193 00, τηλ. 210- 5515000).

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-5515000.

 

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΣΤΡ

Σχολιασμένα