Φοροεκτιμήσεις

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 08:42
UPD:24/05/2021 08:54
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Παράταση για ευνοϊκό καθεστώς αλληλέγγυας ευθύνης

Παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2021 η δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, τα στελέχη εταιρειών που φέρουν αλληλέγγυα ευθύνη για φόρους των εταιρειών που διοικούν μπορούν ακόμα να υποβάλουν αίτηση για την αναδρομική εφαρμογή της νέας ευνοϊκότερης διάταξης για την αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές που αφορούν παλαιές υποθέσεις πριν από τη θέση σε ισχύ του παραπάνω νόμου (12.12.2019). Το νέο καθεστώς για την αλληλέγγυα ευθύνη προϋποθέτει (i) το πρόσωπο να φέρει μία εκ των ιδιοτήτων που ορίζει ο νόμος κατά τη λειτουργία / λύση / εκκαθάριση του νομικού προσώπου, (ii) οι οφειλές να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας του και (iii) αυτές να μην καταβλήθηκαν ή να μην αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητά του.

Απώλεια φορολογικών στοιχείων λόγω ανωτέρας βίας

Για να μην επιβληθεί πρόστιμο για απώλεια φορολογικών στοιχείων που επήλθε συνεπεία ανωτέρας βίας, δηλαδή γεγονότος απρόβλεπτου που δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (π.χ., κλοπή, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.), ο υπόχρεος πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για τη διαφύλαξη αυτών. Πρέπει να προκύπτει δηλαδή ότι παρά τα μέτρα που έλαβε ο υπόχρεος, το γεγονός δεν μπόρεσε να αποτραπεί (εγγ. 1038851/457/21.4.2003, 1042878/274/15.5.2007, ΣτΕ 4206/2011, ΣτΕ 4782/1996).Στην περίπτωση της υπ’ αριθ. 2451/2019 απόφασης της ΔΕΔ κρίθηκε ότι η προσφεύγουσα δεν επέδειξε την άκρα επιμέλεια και σύνεση που επιβάλλεται από τις περιστάσεις για τη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων από διαδικτυακές επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό, δεδομένου ότι το αίτημα της ελεγκτικής αρχής για διάθεση των στοιχείων επιδόθηκε σε χρόνο υπέρμετρα προγενέστερο της απώλειας των λογιστικών αρχείων. Συνεπώς, η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε άμεσα και εμπρόθεσμα στο εν λόγω αίτημα και δεν είχε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και τις δικλίδες ασφαλείας, ως οφείλει να κάνει κάθε επιχείρηση με την εφαρμογή προσήκουσας πολιτικής ασφαλείας και την τακτική περιοδική αποθήκευση των δεδομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης (backup) ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους σε περιπτώσεις διαδικτυακής επίθεσης ή εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού.

Έκπτωση δαπάνης ασφαλιστήριου συμβολαίου

Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, η δαπάνη ασφαλίστρου για την αποκατάσταση ζημιάς που τυχόν συμβεί στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης, εφόσον μπορεί να κριθεί ότι η εν λόγω ασφάλιση πραγματοποιείται για το συμφέρον της επιχείρησης (συνέχιση της δραστηριότητας σε περίπτωση ατυχήματος) και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών. Υπό το πνεύμα αυτό, ασφάλιστρα που καταβάλλει ο ατομικός επιχειρηματίας για κάλυψη ιατρικών εξόδων ή διαφυγόντος εισοδήματος, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση της εργασίας του δύναται να αναγνωριστούν φορολογικά. Αντιθέτως, τα ποσά που καταβάλλονται σε συμβόλαια συνταξιοδότησης που συνάπτονται με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείας αφορούν προσωπική δαπάνη, καθώς δεν συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δημοφιλή ερωτήματα

Δεν εκπίπτουν οι αποδείξεις λιανικής στις οποίες δεν αναγράφονταν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και της επωνυμίας ή ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, λόγω της αδυναμίας συσχέτισης των συναλλαγών με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η παραγωγικότητά τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα