Όλο το πλαίσιο για το «ΣΔΙΤ» στις συντάξεις

Αύριο στη Βουλή η τροπολογία του υπ. Εργασίας
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 23:24
INTIME NEWS/ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Από την έντυπη έκδοση

Τη σύμπραξη του e-ΕΦΚΑ με πιστοποιημένους επαγγελματίες, δικηγόρους και λογιστές, για την επιτάχυνση της απονομής συνταξιοδοτικών παροχών περιγράφει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή αύριο Πέμπτη. Η τροπολογία φέρνει σαρωτικές αλλαγές στην έκδοση των συντάξεων, θεσμοθετώντας διαδικασίες σύμπραξης δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με στόχο την επίσπευση της εκκαθάρισης των εκκρεμών συντάξεων.

Η ίδια τροπολογία προβλέπει την ενοποίηση του ορίου οφειλών εντός του οποίου είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης στα 20.000 ευρώ (βασική οφειλή και προσαυξήσεις ως ενιαίο ποσό) για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα 6.000 ευρώ για τον τ. ΟΓΑ, ενώ καθιστά υποχρεωτική την προσωρινή σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ, αλλά και την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση για τους ασφαλισμένους στην περίπτωση που έχουν διαδοχική ασφάλιση (επεκτείνεται και στους αγρότες). Επιλύει, τέλος, τις διενέξεις μεταξύ ΟΑΕΕ και ΟΓΑ για χρόνο ασφάλισης στον ΟΓΑ που αμφισβητείτο.

Αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει πως δικηγόροι (μέλη των δικηγορικών συλλόγων της χώρας με τριετή δικηγορία) και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου λογιστές-φοροτεχνικοί Α’ τάξης, αφού παρακολουθήσουν σεμινάριο επιμόρφωσης και πιστοποιηθούν από τους οικείους επαγγελματικούς συλλόγους τους, θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας απονομής σύνταξης. Για την εκτέλεση του έργου τους θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και δεδομένα που τηρούνται σε ηλεκτρονικά και έγχαρτα αρχεία του e-ΕΦΚΑ. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης (σε έναν ή περισσότερους φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης) και θα εκδίδουν σχετική βεβαίωση, θα διαπιστώνουν την ύπαρξη ή μη οφειλόμενων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία και θα εκδίδουν σχετική βεβαίωση ή θα υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση, θα υπολογίζουν το οφειλόμενο ποσό για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, θα εκδίδουν προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, θα συντάσσουν σχέδιο πράξης διακανονισμού οφειλών, ενώ θα μπορούν να εκδίδουν και σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης, καθώς και οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή κι αν υποβληθεί ένα τέτοιο σχέδιο, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ καλούνται να το επικυρώσουν εντός 30 ημέρων. Ρητά μάλιστα προβλέπεται πως αν δεν έχει γίνει αυτή η επικύρωση εντός 30 ημερών, το σχέδιο θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και η σύνταξη απονέμεται σύμφωνα με αυτό.

Οι βεβαιώσεις που εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θεωρούνται ισχυρές και παράγουν πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που εμπεριέχουν. Οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ εκδίδουν βάσει αυτών τις αποφάσεις απονομής της σύνταξης (προσωρινής/οριστικής, κύριας/επικουρικής, εφάπαξ).

Η ανάθεση σε πιστοποιημένους επαγγελματίες μπορεί να γίνεται και στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής συντάξεων σε αιτήσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση της τροπολογίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η διαδικασία των πιστοποιημένων ιδιωτών θα ακολουθηθεί και για τις εκκρεμείς και για τις μελλοντικές συντάξεις.

Αποζημιώσεις

Σύμφωνα με την τροπολογία, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις στους πιστοποιημένους επαγγελματίες για κάθε επιμέρους πράξη. Οι αποζημιώσεις αυτές θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ για κάθε μία από τις εργασίες που μπορούν να τους ανατεθούν ορίζεται με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Αναφορικά με τους ελέγχους, η αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιεί υποχρεωτικά κάθε μήνα τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των πράξεων απονομής σύνταξης που εκδόθηκαν βάσει βεβαιώσεων πιστοποιημένων επαγγελματιών τον προηγούμενο μήνα. Εάν από τον όποιο έλεγχο προκύψει ότι βεβαιώσεις ή σχέδια αποφάσεων των πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η σύνταξη είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, η απόφαση απονομής σύνταξης που βασίζεται σ’ αυτές κατά περίπτωση ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται το αργότερο εντός 10ετίας από την έκδοση της πράξης απονομής της σύνταξης. Εάν κατά τη διαδικασία των ελέγχων διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς βεβαιώσεις που αφορούν σε τρεις τουλάχιστον ασφαλισμένους, η πιστοποίησή του ανακαλείται με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ και αποκλείεται η εκ νέου χορήγησή της για χρονικό διάστημα 5 ετών. Αν το σφάλμα ή οι ελλείψεις στις βεβαιώσεις που εκδίδει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας οφείλεται σε βαριά αμέλειά του ή σε δόλο, ευθύνεται εις ολόκληρον με τον αχρεωστήτως λαβόντα για την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εξαιτίας του σφάλματος. Επίσης, είναι δυνατή με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ η επιβολή διοικητικού προστίμου από 1.000 έως 10.000 ευρώ για κάθε εσφαλμένη βεβαίωση ή σχέδιο που οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο.

Νέο πλαφόν οφειλών

Με την ίδια τροπολογία αλλάζει το πλαφόν των οφειλών, κυρίως των επιστημόνων του τέως ΕΤΑΑ, που συνδέεται με την έκδοση της σύνταξης. Ειδικότερα ορίζεται πως το οφειλόμενο προς τον e-ΕΦΚΑ ποσό από εισφορές των ασφαλισμένων για όλα τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να ανέρχεται συνολικά έως τις 20.000 ευρώ και ειδικά για τον ΟΓΑ έως τις 6.000 ευρώ. Καταργείται δηλαδή η υφιστάμενη διάκριση σε κεφάλαιο ύψους 14.000 ευρώ και προσαυξήσεις-πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται το όριο για τους επιστήμονες του ΕΤΑΑ. Η σύνταξη θα καταβάλλεται εφόσον το συνολικό οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ χωρίς τις διακρίσεις της προηγούμενης διάταξης. Εφόσον προκύπτουν οφειλές μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ.

Με την ίδια ρύθμιση χορηγείται υποχρεωτικά η προσωρινή σύνταξη σε όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως αν έχει υποβληθεί αίτημα από τον ασφαλισμένο ή όχι, ενώ ενισχύεται το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, με την πρόβλεψη ότι η βεβαίωση αυτή είναι υποχρεωτική όταν η ασφάλιση καταγράφεται σε περισσότερους πρώην φορείς (όπως στη διαδοχική ασφάλιση). Προστίθεται επίσης και ο πρώην ΟΓΑ στους φορείς που καταλαμβάνονται.

Μειώνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συνταξιοδότησης στον ένα μήνα μετά το τέλος του μήνα της αίτησης.

Λύνεται με σαφή και μόνιμο τρόπο το θέμα του χρόνου ασφάλισης που αμφισβητείται μεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, καθώς οι αμφισβητήσεις ως προς την ορθή υπαγωγή επιβάρυναν δυσανάλογα τον ΕΦΚΑ και καθυστερούσαν την απονομή των συντάξεων. Με τη διάταξη νομιμοποιείται η ασφάλιση στον ΟΓΑ και προσμετρώνται τυχόν ήδη καταβληθείσες εισφορές στον ΟΑΕΕ. Τέλος, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει προκύψει από την καθυστέρηση καταγραφής των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν υποβάλει αίτηση (1ο στάδιο) για να ενταχθούν στο καθεστώς των 120 δόσεων (του ν. 4611/2019), με παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης 2ου σταδίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (έναντι προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας 30 Απριλίου 2021).

Χαιρετίζουν οι βιοτέχνες

Για ικανοποίηση του αιτήματος της διοίκησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ) σχετικά με το όριο οφειλών για την έκδοση σύνταξης, κάνει λόγο το Επιμελητήριο. Σύμφωνα με το ΒΕΑ, το Επιμελητήριο είχε πολλές φορές επισημάνει ότι το όριο οφειλής των 20.000 ευρώ δεν εφαρμοζόταν στην πράξη, καθώς οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) διαχώριζαν το ποσό, σε κύρια οφειλή έως 14.202 ευρώ και το υπόλοιπο σε τόκους και προσαυξήσεις, απορρίπτοντας έτσι τις αιτήσεις συνταξιοδότησης χιλιάδων ασφαλισμένων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι να μην μπορούν να αιτηθούν για να λάβουν ούτε την προσωρινή εθνική σύνταξη, που θα δοθεί ως έναντι την επόμενη εβδομάδα, από το τελικό ποσό της σύνταξής τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα