«Πύλη» μεταξύ επενδυτών σε ΑΠΕ και δημόσιων φορέων

Διαγωνισμός σε δημόσια διαβούλευση
Κυριακή, 18 Απριλίου 2021 21:38
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Αλεξάκη
galex@naftemporiki.gr

Σε τροχιά μπαίνει η προσπάθεια διευκόλυνσης των επενδυτών και ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στις αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ, κάτι που θεωρείται μείζον, καθώς πολλές καθυστερήσεις καταγράφονται λόγω της έλλειψης διασύνδεσης μεταξύ φορέων όπως ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ. 

Έτσι, χτες βράδυ η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση το Τεύχος Διακήρυξης που αφορά τον διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις».

Καλεί, δε, τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται, αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ). 

Στάδια αδειοδότησης

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, «το ΠΣΑΠΕ αποτελεί το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια αδειοδότησης έργων ΑΠΕ. Θα λειτουργεί ως μία “πύλη” μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα δύναται να εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του με τη συμπλήρωση φόρμας, να παρακολουθεί την εξέλιξη του και να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή τις γνωμοδοτήσεις των αδειοδοτικών αρχών. 

Επιπλέον, τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν την αδειοδοτική διαδικασία θα διακινούνται μέσω του νέου αυτού συστήματος, καθιστώντας τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αδειοδοτικών αρχών απαραίτητη». 

Η δυναμική διείσδυση

Το ΥΠΕΝ θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την αδειοδοτική διαδικασία είτε συγκεντρωτικά για μια περιφέρεια είτε για ολόκληρη την επικράτεια, με σκοπό την παρακολούθηση της δυναμικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα και την προσαρμογή και επικαιροποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των ΑΠΕ. Επιπλέον, το ΠΣΑΠΕ θα υποστηρίζει απαραίτητες λειτουργικές εφαρμογές όπως ο επιμερισμός του ειδικού τέλους ΑΠΕ

Όπως αναφέρεται, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 768.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 952.320 ευρώ, ΦΠΑ: 184.320 ευρώ). Η εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 595.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 480.000 ευρώ, ΦΠΑ: 115.200 ευρώ). Μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του έργου και πριν από τη λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου (όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα) έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος. 

Πριν από τη λήξη της σύμβασης, ο Κύριος του Έργου δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης έως του ποσού των 144.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 178.560 ευρώ, ΦΠΑ 34.560 ευρώ), με βάση την Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου, για τις υπηρεσίες συντήρησης.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα