ΣΙΔΜΑ: Σταθερός τζίρος με αυξημένα EBITDA

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 10:38
UPD:10:38
sidma.gr

Θετικά αποτελέσματα προ φόρων για την εταιρεία και αύξηση όγκου πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας, για την εταιρεία και τον όμιλο, εν μέσω πανδημίας, ανακοίνωσε η ΣΙΔΜΑ.

Στα θετικά αποτελέσματα συνέβαλαν η διατήρηση της ζήτησης χαλυβουργικών σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά την πανδημία, η αύξηση των διεθνών τιμών του χάλυβα που οδήγησε στη διεύρυνση των περιθωρίων μικτού κέρδους της εταιρείας και η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, η οποία, εκτός από την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητας της εταιρείας, είχε ως αποτέλεσμα και τη μεγέθυνση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά το τελευταίο τετράμηνο του έτους. Επίσης, μετά από μια σειρά ετών με ζημιογόνα αποτελέσματα σε επίπεδο προ φόρων, η μητρική εταιρεία πέρασε ξανά στην κερδοφορία.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2020 διαμορφώθηκε περίπου στα περυσινά επίπεδα. Συγκεκριμένα σε 133,3 εκατ. ευρώ έναντι 133,7 εκατ. ευρώτο 2019, μειωμένος οριακά κατά 0,3%, επηρεασθείς από την πτώση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2020 κατά 5,2%, σε σχέση με το 2019. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ 162,8 εκ. έναντι ευρώ 166,6 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, μειωμένος δηλαδή κατά 2,3%. Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 39%, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 23,64% του περιθωρίου μικτού κέρδους. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν μείωση των ζημιών κατά 1,1 εκατ. ευρώ από 1,9 εκατ. το 2019 σε 0,8 εκατ. ευρώ το 2020. Τόσο τα έκτακτα έξοδα 0,6 εκατ. ευρώ, που αφορούν την διαδικασία ολοκλήρωσης της απορρόφησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα της θυγατρικής στην Ρουμανία προκάλεσαν στον όμιλο καταγραφή ζημιών σε επίπεδο προ φόρων, περιορισμένων όμως αισθητά σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις. Τα διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν στα 16,7 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019, ενώ οι καθαρές δανειακές του υποχρεώσεις υποχώρησαν οριακά κατά 0,2%. μετά την μεταφορά μετρητών και δανείων από την ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2020 διαμορφώθηκε σε 93,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 123,4 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 4,7% (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 5,2 % χαμηλότερη από αυτήν του 2019). Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,6 εκατ., από 3,6 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 20,2%, ενώ τα προ φόρων, μετά από σειρά ετών, επανήλθαν σε κερδοφορία ύψους 0,4 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,0 εκατ. ευρώ το 2019.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2021 ολοκληρώθηκε και η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, με αποτέλεσμα τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 72,6 εκατ. ευρώ να μεταφερθούν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και τη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας και του ομίλου.

Στις θυγατρικές των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 0,4 % στα 26,7 εκατ. ευρώ αλλά με τη μέση τιμή πώλησης κατά 6,2% χαμηλότερη από αυτήν του 2019, αύξηση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA σε 737 χιλ. ευρώ από 635 χιλ. ευρώ το 2019 (αύξηση 16,1%), και αύξηση αποτελεσμάτων προ φόρων σε 130 χιλ. ευρώ το 2020 από 21 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η δε SIDMA Romania παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 42%, στα 13,3 εκατ. ευρώ. Η μείωση του κύκλου εργασιών της οφείλεται κυρίως στα προβλήματα ρευστότητας που παρουσίασε η θυγατρική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αναδιάρθρωση του δανεισμού της από τις συμμετέχουσες τράπεζες. Η συμφωνηθείσα αναδιάρθρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Ήδη η μητρική εταιρεία προχωράει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής. Η μείωση του κόστους δανεισμού της και η αύξηση της ρευστότητας, μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, στοχεύει στην εξυγίανση του ισολογισμού και την βελτίωση των αποτελεσμάτων της.  Για το 2020, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA η εταιρεία σημείωσε οριακές ζημιές ύψους 2 χιλ. ευρώ από κέρδη 315 χιλ. ευρώ το 2019, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, παρουσίασε αύξηση ζημιών κατά 9,3% με τα αποτελέσματα προ φόρων να επιβαρύνονται και από συναλλαγματικές διαφορές ύψους 127 χιλ. ευρώ.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα