Δέσμη προτάσεων για εκσυγχρονισμό στο πεδίο των μικρών επιχειρήσεων

Την παροχή κινήτρων με τη δημιουργία Ταμείου Ψηφιακής Μετάβασης εισηγείται η ΓΣΕΒΕΕ
Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 08:42
UPD:08:51
REUTERS/STOYAN NENOV

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

Τη δημιουργία ενός Ταμείου Ψηφιακής Μετάβασης για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ζητεί εν όψει της εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Η Συνομοσπονδία θέτει παράλληλα στον δημόσιο διάλογο και τις προτάσεις της για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως η μεταποίηση και η γεωργία και δίνει απαντήσεις στη συζήτηση για το θέμα της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αντιπαραβάλλοντας τα μειονεκτήματα και τα προτερήματα του συγκεκριμένου πεδίου.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με την κρίσιμη συμβολή και ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αλλά και τον μεγαλύτερο εργοδότη, τονίζοντας ότι οι αναδυόμενες προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης αναθεωρημένων και στοχευμένων πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλής και μέσης τεχνολογικής εξειδίκευσης.

Υπό τις παραπάνω διαπιστώσεις, η Συνομοσπονδία προτείνει, οι πολιτικές ψηφιακής ανάπτυξης να έχουν διαφοροποιημένη στόχευση ανάμεσα στις δυναμικές επιχειρήσεις τεχνολογικού χαρακτήρα που ακολουθούν το τρέχον ψηφιακό κύμα και σε εκείνες που λόγω περιορισμένου βαθμού ψηφιακής ωριμότητας επικεντρώνονται στην ικανοποίηση βασικών ψηφιακών αναγκών.

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ, ιδιαίτερη στήριξη χρειάζεται η ευρεία κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων ως προς την αξιοποίηση βασικών ψηφιακών εφαρμογών και την πρόσβαση σε βασικό πληροφοριακό εξοπλισμό και ψηφιακές λύσεις προκειμένου να αντιμετωπισθεί το έντονο ψηφιακό χάσμα μεταξύ των μμε.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η εκπόνηση μιας συνθετικής Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο, με παρεμβάσεις επικεντρωμένες σε επίπεδο αναγκών επιμέρους τομέων, διευκόλυνσης της ψηφιακής μετάβασης και της υιοθέτησης κομβικών ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και βελτίωσης προϋποτιθέμενων συνθηκών (π.χ. υποδομές, δεξιότητες, καθοδήγηση, χρηματοδότηση).

Για την υλοποίηση της Στρατηγικής, όπως προαναφέρθηκε, προτείνει τη δημιουργία ενός Ταμείου Ψηφιακής Μετάβασης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, το οποίο ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

* Ανάπτυξη δράσεων αναβάθμισης ψηφιακού εξοπλισμού και ειδικά προγράμματα στοχευμένης χρηματοδότησης μέσω ενός βασικού πακέτου ψηφιακής ωρίμανσης σε κρίσιμες και βασικές κατηγορίες ψηφιακού εκσυγχρονισμού (π.χ. κουπόνια τεχνολογίας) σε θέματα εξοπλισμού, λογισμικού, συστημάτων παραγγελιοληψίας και προμηθειών, διαδικτυακής προβολής κ.ά.

* Διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες πηγές χρηματοδότησης και διεύρυνση των επιλογών χρηματοδότησης για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού (π.χ. αφορολόγητο αποθεματικό για επενδύσεις σε υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, φορολογικά κίνητρα, υπερ-αποσβέσεις και εκπτώσεις δαπανών σε επιμέρους τεχνολογικές κατηγορίες, ειδικά προγράμματα στοχευμένων «μικροπιστώσεων ψηφιοποίησης»).

* Διαμόρφωση ψηφιακών κέντρων και υποδομών επιμόρφωσης, επίδειξης και πιλοτικής χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών που θα παρέχουν πρόσβαση σε τεχνολογικές υποδομές και εργαλεία για πολύ μικρές μη τεχνολογικές επιχειρήσεις.

* Ειδικές δράσεις αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνικών ψηφιακής επιμόρφωσης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής καθοδήγησης επί θεμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού μικρών επιχειρήσεων.

Ως προς τον στόχο της μεγέθυνσης των μικρών επιχειρήσεων, η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ενδεχομένως να οδηγεί σε απουσία οικονομιών κλίμακας, χαμηλή ανταγωνιστικότητα, αδυναμία πρόσβασης σε αγορές και συνακόλουθα χαμηλές επενδύσεις. Ωστόσο, έχει και μία σειρά από πλεονεκτήματα, όπως ευελιξία ως προς την έναρξη της δραστηριότητας όταν προκύπτουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, ανάπτυξη πληθώρας καινοτομιών με χαμηλό κόστος και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ενσωμάτωση e - εφαρμογών στον μεταποιητικό τομέα

Στο πεδίο της εγχώριας μεταποίησης, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, ένα άμεσο βασικό ζητούμενο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά την κάλυψη της τεχνολογικής υστέρησης σε επίπεδο ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, προέχει η άμεση αναβίωση μιας πολιτικής με επίκεντρο τις μμε της εγχώριας μεταποίησης καθώς και η άμεση ενίσχυση των επενδύσεων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ανθεκτικότητας των μεταποιητικών μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει την ανάπτυξη μιας διττής προσέγγισης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μμε της εγχώριας μεταποίησης που θα λαμβάνει υπόψη τα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά των επιμέρους κλάδων, μεγεθών, αναγκών και δυνατοτήτων. Συνεπώς, προτείνει την εκπόνηση ολοκληρωμένων και εστιασμένων δράσεων:

α) σε αναδυόμενες θεματικές περιοχές υψηλής προστιθέμενης αξίας με ανερχόμενη τεχνολογική και παραγωγική δυναμική σε σύγχρονους τομείς αιχμής που συνδέονται περισσότερο με τη Βιομηχανία 4.0. (π.χ. ΤΠΕ, ΑΙ, ΙοΤ, μικροηλεκτρονική, ενσωματωμένα συστήματα και αισθητήρες, βιοτεχνολογία, ιατρική τεχνολογία, 3D printing, AgTech),

β) σε υφιστάμενους παραδοσιακούς κλάδους που ενσωματώνουν νέες τεχνολογικές εφαρμογές στις παραγωγικές διαδικασίες (π.χ. κλωστοϋφαντουργία - ένδυση, αγροδιατροφή - τρόφιμα, δομικά υλικά).

Σημειώνεται ότι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός παραδοσιακών μεταποιητικών κλάδων είναι εξίσου κρίσιμος για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της εγχώριας μεταποίησης σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει η Συνομοσπονδία, απαιτείται ο λεπτομερής σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για τον ευρύτερο τεχνολογικό μετασχηματισμό του συνόλου των μμε της εγχώριας μεταποίησης σε τομείς και λειτουργίες βασικής παραγωγικής αναβάθμισης και προσαρμογής στις νέες εξελίξεις, με σκοπό την κάλυψη άμεσων παραγωγικών αναγκών σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής αλυσίδας (π.χ. αναβάθμιση παραγωγικού εξοπλισμού, σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και συστήματα διαχείρισης/ελέγχου παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, ανάπτυξη συνεργασιών για την εισαγωγή τεχνογνωσίας).

Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δράσεων τεχνολογικού μετασχηματισμού των μμε της εγχώριας μεταποίησης, ιδιαίτερη έμφαση προτείνεται να δοθεί στη διάσταση διαμόρφωσης συνεργασιών μεταξύ μμε της εγχώριας μεταποίησης μέσα από την ανάπτυξη οργανωμένων παραγωγικών οικοσυστημάτων σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος.

Αναβάθμιση της γεωργικής παραγωγής

Αναφερόμενη στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι η αναβάθμιση της τεχνολογικής ικανότητας της εγχώριας γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης συνδέεται άμεσα με την ορθολογική και αειφόρο χρήση πόρων και εισροών, την αναγκαία βελτίωση της στρεμματικής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τη χαμηλή χημική επιβάρυνση και κατ’ επέκταση τη διεύρυνση των θεματικών και γεωγραφικών αγορών-στόχων. Κατά συνέπεια, στον τομέα της αγροδιατροφής προτείνεται η ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων υποστήριξης για την εισαγωγή τεχνολογικών και ψηφιακών συντελεστών σε επίπεδο παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης προϊόντων, στο πλαίσιο προώθησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης της ψηφιακής γεωργίας και της γεωργίας ακριβείας, με αναφορά στις διαφοροποιημένες ανάγκες περιοχών, προϊόντων και παραγωγικών αγροδιατροφικών αλυσίδων. Η ανάπτυξη δράσεων τεχνολογικής αναβάθμισης, συνεχίζει η ΓΣΕΒΕΕ, προτείνεται να συνδυαστεί και με την ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης-τεχνικής βοήθειας των μονάδων παραγωγής ως προς το επίπεδο καθοδήγησης σε γνωσιολογικές, οργανωτικές και άλλου τύπου παραγωγικές βελτιώσεις που απαιτούνται για τη βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και συστημάτων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα