ΔΕΗ Α.Ε. - Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 18:16
UPD:23:58

Ανακοίνωση

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη  24 Ιουνίου 2020, η 18η  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 3 Ιουνίου 2020, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο :

https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis-metoxwn/anakoinwseis-gia-genikes-suneleuseis-metoxwn-2020/taktiki-geniki-suneleusi-tis-24062020

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 156 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 160.738.275 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι σημειώθηκε απαρτία 69,28%. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.6.2020, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 18

ης εταιρικής χρήσης (1.1.2019 έως 31.12.2019) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 160.738.275, ψήφισαν υπέρ 160.220.106 (99,678%), κατά 4.500 (0,003%) και απείχαν από την ψηφοφορία 513.669 (0,320%) .

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 160.738.275, ψήφισαν υπέρ 160.733.773 (99,997%), κατά 4.500 (0,003%) και απείχαν από την ψηφοφορία 2 (0,000%) .

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 18η  εταιρική χρήση (1.1.2019 έως 31.12.2019) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών  160.738.275, ψήφισαν υπέρ 159.155.987 (99,016%), κατά 1.002.651 (0,624%) και απείχαν από την ψηφοφορία 579.637 (0,361%).

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών της Εταιρείας.

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 160.738.275, ψήφισαν υπέρ 159.787.544 (99,409%), κατά 950.729 (0,591%) και απείχαν από την ψηφοφορία 2 (0,000%).

 

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για τις εταιρικές χρήσεις, 2020, 2021 και 2022, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρείας για τις εταιρικές χρήσεις 2020, 2021 και 2022 τον ελεγκτικό οίκο ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ(ΕΛΛΑΣ).

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 160.738.275,  ψήφισαν υπέρ 149.517.829 (93,019%), κατά 11.215.944 (6,978%) και απείχαν από την ψηφοφορία 4.502 (0,003%).

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Για το ανωτέρω θέμα δεν υφίσταται ψηφοφορία.

 

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοίνωση της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου -Επιβεβαίωση και εφεξής ορισμός της Ιδιότητάς του ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αφενός επιβεβαίωσε αφετέρου όρισε εφεξής την ιδιότητα ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του κου Μιχαήλ Παναγιωτάκη.

Σε σύνολο εκπροσωπούμενων κοινών ονομαστικών μετοχών 160.738.275, ψήφισαν υπέρ 160.733.773 (99,997%) και απείχαν από την ψηφοφορία 4.502 (0,003%).

 

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα