ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. - Παροχή άδειας συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη κατ' άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020 18:37
UPD:23:58

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στην από 21.05.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε τη χορήγηση ειδικής άδειας με ισχύ έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 - 101 του ν. 4548/2018, για την κατάρτιση των κάτωθι συναλλαγών:

(α) σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, για μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας ύψους 14.870.137,00 ευρώ και

(β) σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, για ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της Εταιρείας ύψους 8.010.706,00 ευρώ,

εν όψει του ότι, συνεπεία των συναλλαγών αυτών, θα επιτευχθεί σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας συνολικού ύψους 22.880.843,00 ευρώ.

 

Οι εταιρείες «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» και «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», οι οποίες θα συμβληθούν στις ανωτέρω συμβάσεις, αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 § 2 (α) του ν. 4548/2018 και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, δεδομένου ότι η μεν «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσοστό 29,17%, η δε μοναδική μέτοχος της εταιρείας «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» είναι η «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED».

 

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 101 του ν. 4548/2018 η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη βάσει της από 20.05.2020 «Ειδικής Έκθεσης Αξιολόγησης» του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Μπουρνή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25151), της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte-Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία έκρινε ότι οι προπεριγραφείσες συναλλαγές είναι δίκαιες και εύλογες για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας.

 

Η ανωτέρω «παροχή αδείας συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη» θα αποτελέσει και θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα στις 27.05.2020. 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΒΕ

Σχολιασμένα