ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 08:55
UPD:09:18
Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση και εφαρμογή της από 09/09/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 20/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την
• 23/03/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 6.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,25 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 7.500,00 ευρώ.
• 20/03/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 4.563 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,25 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.703,75 ευρώ.
• 19/03/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 5.999 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,24979 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 7.497,49 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα