Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 10:47
UPD:24/12/2019 10:41
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Το εταιρικό όχημα ως παροχή σε είδος

Στο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», το οποίο ψηφίστηκε την 6/12/2019 περιλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 4), με την οποία αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των παροχών σε είδος, με τη μορφή του εταιρικού οχήματος.

Ειδικότερα, η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε διάστημα εντός του  φορολογικού έτους, υπολογίζεται  με βάση την σχετική κλίμακα, ως ποσοστό επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι πλέον, ο υπολογισμός της αξίας της παραχώρησης του οχήματος, γίνεται «κλιμακωτά» με την εφαρμογή του σχετικού συντελεστή στο τμήμα της ΛΤΠΦ του οχήματος που εμπίπτει στο σχετικό «κλιμάκιο», εν αντιθέσει με το προγενέστερο σύστημα, όπου το σύνολο της αξίας του οχήματος υπάγεται σε έναν και μόνο συντελεστή.

Συνεπώς, από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης την 1/1/2020 και με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού, η αξία της παραχώρησης για τον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, γίνεται πλέον «κλιμακωτά» και οδηγεί σε χαμηλότερη επιβάρυνσή του για το ίδιο όχημα.

Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων

Από 10% σε 5% μειώθηκε ο φόρος για τα μερίσματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και εφεξής, με βάση τον νόμο 4646/2019 που επέφερε αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης. Όπως έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στα μερίσματα που διανέμουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής (του τρέχοντος ή των προηγούμενων φορολογικών ετών) από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου λαμβάνεται από 1.1.2020 και μετά.

Σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί προμερίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2019, επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10 %, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής αυτών τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020, εφαρμόζεται και για αυτά ο μειωμένος συντελεστής 5%.

Ενδοομιλικά μερίσματα και φορολόγηση

Για τα εισπραττόμενα ενδοομιλικά μερίσματα εφαρμόζεται είτε η μέθοδος της απαλλαγής είτε η μέθοδος της πίστωσης φόρου. Ειδικότερα, η μέθοδος της απαλλαγής ισχύει για τα ενδοομιλικά μερίσματα από εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και για τα εισπραττόμενα μερίσματα από ημεδαπά νομικά πρόσωπα, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ν. 4172/2013.

Αντίθετα, για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, καθιερώνεται η μέθοδος της πίστωσης του φόρου ως τρόπος φορολογικής μεταχείρισης των εισπραττόμενων μερισμάτων.

Επίσης, η μέθοδος της πίστωσης εφαρμόζεται και για τα εισπραττόμενα μερίσματα από αλλοδαπή εταιρεία εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα.

Διευκρινίζεται, ότι για την πίστωση του φόρου αλλοδαπής ισχύει ο περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013, δηλαδή ότι η μείωση του φόρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να λάβει υπόψη για τον σχηματισμό κεφαλαίου παρελθόντων ετών, τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, που αποδεδειγμένα είχαν φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα είχαν απαλλαγεί από το φόρο.

 

 
   

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα