Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 12:00

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Φορολογική μεταχείριση μη διανεμηθέντων/κεφαλαιοποιηθέντων κερδών

Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Συνεπώς, τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών. Ως τέτοια κέρδη νοούνται ιδίως:

Β. Κέρδη του φορολογικού έτους που έληξε

α) τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού έτους που έληξε των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 (π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος, κ.λπ.) ή ειδικές διατάξεις νόμων, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται σε φόρο βάσει άλλης ειδικής διάταξης (π.χ. παρ. 3 άρθρου 103 του ν. 4099/2012 για τους ΟΣΕΚΑ),

β) τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού έτους που έληξε των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που προκύπτουν βάσει των Δ.Λ.Π., κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα φορολογικά κέρδη, καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά, όπως αυτά σχηματίστηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 2238/1994, συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με δηλωθείσες φορολογικές ζημίες της επιχείρησης από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%.

Ως συμψηφισμός νοείται το αλγεβρικό άθροισμα και το οποίο αυξομειώνει το φορολογικό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) της επιχείρησης.

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού. Η καταβολή του φόρου γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση διανομής από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Έκπτωση δαπανών EKE (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)

Το κατατεθέν φορολογικό νομοσχέδιο επιφέρει πολλές και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των φυσικών και νομικών προσώπων. Μία από τις καινοτομίες που εισάγει είναι και η υπό προϋποθέσεις έκπτωση δαπανών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι εν λόγω δαπάνες εκπίπτουν εφόσον η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη στο φορολογικό έτος που πραγματοποιήθηκαν. Όμως, η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.

Δικαίωμα προτίμησης μετόχων σε αύξηση σε είδος

Εκ του νόμου προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Όμως, το καταστατικό με ρητή πρόβλεψή του μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με εισφορές σε είδος.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Την άδεια ολόκληρη ή το υπόλοιπο μη χορηγηθέν τμήμα της, όταν πλησιάζει η 31η Δεκεμβρίου, υποχρεούται ο εργοδότης να τη χορηγήσει ακόμη και αν ο μισθωτός δεν δέχεται να λάβει άδεια, καθώς δεν επιτρέπεται μεταφορά της αδείας σε επόμενο έτος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα