Ακόμη ένα βήμα για την Ένωση Κεφαλαιαγορών

Τι προβλέπουν οι νέες μεταρρυθμίσεις
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019 13:11
UPD:13:12
EU/Mauro Bottaro

Από την έντυπη έκδοση

Δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για την υλοποίηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών υιοθέτησε το Συμβούλιο ECOFIN της Ε.Ε. Τα κείμενα θα υπογραφούν στη διάρκεια της ολομέλειας της Ευρωβουλής, μέσα στον μήνα, στο Στρασβούργο και στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. Το νέο πακέτο μέτρων εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών μέχρι το τέλος έτους, ενώ τα κείμενα αφορούν:

* τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας δεικτών αναφοράς που συμβάλλουν στη βιώσιμη χρηματοδότηση,
* τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τις βιώσιμες επενδύσεις,
* νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων,
* εναρμονισμένο πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα,
* κανόνες για την προώθηση της πρόσβασης στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.

Βιώσιμη χρηματοδότηση: Το Συμβούλιο ενέκρινε δύο κανονισμούς που αποσκοπούν να καταστήσουν τη χρηματοδότηση πιο «πράσινη» και να την ευθυγραμμίσουν προς τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Η πρώτη μεταρρύθμιση καθιερώνει υποχρεώσεις γνωστοποίησης του τρόπου με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες ενσωματώνουν στις επενδυτικές τους αποφάσεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες. Η δεύτερη μεταρρύθμιση δημιουργεί νέους τύπους δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενός τυποποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων, και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού κοινοτικούς δείκτες αναφοράς.

Επιχειρήσεις επενδύσεων: Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε καθορίζει νέες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και εποπτικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Η μεταρρύθμιση προσαρμόζει τις απαιτήσεις στα προφίλ κινδύνου και τα επιχειρηματικά μοντέλα των επιχειρήσεων, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που θεωρούνται συστημικές θα υπάγονται στο πλήρες καθεστώς προληπτικής εποπτείας των τραπεζών και θα εποπτεύονται ως πιστωτικά ιδρύματα, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις θα υπάγονται σε νέο ιδιαίτερο καθεστώς με ειδικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας.

Καλυμμένα ομόλογα: Το Συμβούλιο ενέκρινε σειρά νέων κανόνων περί εναρμονισμένων απαιτήσεων για τα προϊόντα και περί εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Το πλαίσιο αυτό θα καθορίζει έναν κοινό ορισμό για τη χορήγηση σήματος καλυμμένων ομολόγων της Ε.Ε. και την παροχή προνομιακής κεφαλαιακής μεταχείρισης.

Το εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο θα εξασφαλίσει σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα είναι σε καλύτερη θέση να προσφέρουν οικονομικά προσιτά ενυπόθηκα δάνεια για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και θα μπορούν να θέτουν στη διάθεση των επενδυτών εναλλακτικές ασφαλέστερες επενδύσεις. Τα καλυμμένα ομόλογα είναι χρηματοδοτικά μέσα που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα και τα οποία εξασφαλίζονται με διακριτές ομάδες περιουσιακών στοιχείων -συνήθως με ενυπόθηκα δάνεια ή χρεωστικούς τίτλους του Δημοσίου- επί των οποίων οι επενδυτές τυγχάνουν προνομιακής ικανοποίησης σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη.

Αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ: Το Συμβούλιο ενέκρινε νέο πλαίσιο που θα βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης. Αφορά ειδικά την πρόσβαση στις «αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ», μια πρόσφατη κατηγορία τόπου διαπραγμάτευσης για μικρούς εκδότες. Η πρόταση περιέχει τροποποιήσεις επί του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς και επί του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο κατά τρόπο ώστε οι υποχρεώσεις των εκδοτών των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ να είναι πιο αναλογικές, με ταυτόχρονη προστασία της ακεραιότητας της αγοράς και των επενδυτών.

Ν. Μπ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα