ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019 18:32
UPD:18:48

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 30/05/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών όπως αναλύονται παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 8ης Νοεμβρίου 2019 προέβη σε αγορά 95 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,5565 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 52,58 ευρώ.


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα