Ενισχύσεις για υφιστάμενες επιχειρήσεις στην Ήπειρο

Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 19:03
REUTERS/REGIS DUVIGNAU

Από την έντυπη έκδοση

Την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου για την ενσωμάτωση νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και την ανάπτυξη ή και την εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών προβλέπει ειδική δράση που θα υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 4 Οκτωβρίου.

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιλέξιμους τομείς, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια στους τομείς της περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση, δηλαδή: μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών υγείας - ευεξίας, παροχή υπηρεσιών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορεί να αφορούν:

 •  Ανάπτυξη νέων προϊόντων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροδιατροφής.
 •  Ενσωμάτωση πιστοποιημένων μεθόδων παραγωγής που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος, σε επιχειρήσεις αγροδιατροφής που παράγουν προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωργικά.
 •  Ανάπτυξη νέων μεθόδων και πρακτικών τυποποίησης των παραγομένων προϊόντων, σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροδιατροφής.
 •  Ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών σε ειδικές μορφές τουρισμού.
 •  Ανάπτυξη νέων οργανωτικών μεθόδων στην επιχειρηματική πρακτική και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και προβολή των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
 •  Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας.
 •  Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στη συνέργεια της τουριστικής επιχειρηματικότητας με τους τομείς αγροδιατροφής, πολιτισμού και δημιουργικής βιομηχανίας.
 •  Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών εκμετάλλευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 •  Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την προώθηση και προβολή του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.
 •  Ανάπτυξη νέων πιστοποιημένων υπηρεσιών στον τομέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φιλοξενίας.
 •  Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία.
 •  Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της αγοράς κλινικών δοκιμών.
 •  Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ευζωία και την ευεξία.
 •  Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι: κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων, λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

 •  Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 •  Το επενδυτικό σχέδιο να βασίζεται στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 •  Να περιλαμβάνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
 •  Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) ή ατομικές επιχειρήσεις.
 •  Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.
 •  Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της πρόσκλησης.
 •  Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 •  Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα, τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (τρία πρόστιμα/τρεις έλεγχοι) - αδήλωτη εργασία (δύο πρόστιμα/δύο έλεγχοι).
 •  Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν από την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.
 •  Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους.
 •  Να έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2017, 2018).
 •  Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων.
 •  Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 •  Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 •  Να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση.

Η ειδική δράση της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ως στόχο την ενσωμάτωση νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα