Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2019 12:00
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Αποζημίωση ασφαλιστικής για ΕΙΧ
Το σύνολο της αποζημίωσης που αποδόθηκε λόγω καταστροφής των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων της επιχείρησης αποτελεί έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή (φυσικά έκτακτο και ανόργανο) και θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., η δε αναπόσβεστη αξία των κατεστραμμένων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, αποτελεί έκτακτο ανόργανο έξοδο, το οποίο ουσιαστικά θα μειώσει αντίστοιχα το ποσό της εισπραχθείσας αποζημίωσης. Τελικώς, υφίσταται φορολογητέα αξία μόνο εάν το ποσό της αποζημίωσης υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία των οχημάτων και κατά το ποσό της υπέρβασης.

Εισόδημα νομικού προσώπου από μεταβίβαση τίτλων/εταιρικών μεριδίων
Το εισόδημα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες από τη μεταβίβαση τίτλων, εταιρικών μεριδίων, κ.λπ. θεωρείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται μαζί με τα λοιπά εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4172/2013.

Ως εισόδημα (υπεραξία) από μεταβίβαση τίτλων, εταιρικών μεριδίων κ.λπ., που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, λαμβάνεται υπόψη αυτό που προκύπτει με βάση τα τηρούμενα βιβλία και τα αντίστοιχα παραστατικά.

Σε περίπτωση που από τη μεταβίβαση των τίτλων προκύπτει ζημία, η υπόψη ζημία αναγνωρίζεται φορολογικά.

Για την απόδοση του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων, εταιρικών μεριδίων κ.λπ. δεν υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση, αλλά το εν λόγω εισόδημα περιλαμβάνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας του άρθρου 68 του ν. 4172/2013.

Κληρονομία αλλοδαπής
Σύμφωνα με τον Ν. 2961/2001, σε φόρο κληρονομίας υποβάλλεται η κείμενη στην αλλοδαπή ενσώματη ή ασώματη κινητή περιουσία Έλληνα υπηκόου, που έχει την κατοικία του οπουδήποτε.

Στα πλαίσια αυτά, επί κληρονομιάς στην αλλοδαπή προερχόμενης από Έλληνα φορολογικό κάτοικο, ακόμη και αν ήταν κάτοικος εν ζωή αλλοδαπής, υφίσταται υποχρέωση καταβολής φόρου κληρονομίας στην Ελλάδα από κληρονόμους του. Εφόσον ο κληρονομούμενος άφησε ως κληρονομιά κινητή και ακίνητη περιουσία σε κράτος της αλλοδαπής, για την οποία οι κληρονόμοι, σύμφωνα με την ισχύουσα στο ξένο κράτος νομοθεσία, κατέβαλαν φόρο κληρονομιάς ή βεβαιώθηκε σε βάρος τους φόρος κληρονομιάς, ο φόρος αυτός εκπίπτει από το φόρο που προκύπτει στην Ελλάδα για το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί στην αξία της κινητής περιουσίας που βρίσκεται σε καθένα από τα κράτη της αλλοδαπής.

Μεταβίβαση ακινήτου και ΕΝΦΙΑ
Ο φορολογούμενος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το ακίνητό του (πωλητής) υποχρεούται να προσκομίσει στον συμβολαιογράφο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατέβαλε τον φόρο που αναλογεί στην αξία του ακινήτου που μεταβιβάζει για τα πέντε (5) προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. Ο συμβολαιογράφος απαγορεύεται να συντάξει συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 στο συμβόλαιο που συντάσσει.

Δημοφιλή ερωτήματα

«Πώληση λογισμικού προγράμματος»: Παροχή υπηρεσίας ή παράδοση αγαθού;

Στις περιπτώσεις πώλησης τυποποιημένου λογισμικού πρόκειται για παράδοση αγαθού. Στις περιπτώσεις, όμως, που πωλείται λογισμικό που έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες συγκεκριμένου πελάτη πρόκειται για παροχή υπηρεσίας.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα