Μύλοι Λούλη: Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Kenfood

Κοντά στο 100% ο έλεγχος
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019 11:17
UPD:11:18
loulismills.gr

Την συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της θυγατρικής της Kenfood ΑΒΕΕ, ανακοίνωσε η εταιρεία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

Η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί με καταβολή εξ ολοκλήρου του συνολικού ποσού της αύξησης των 1.774.398,32 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων ταμειακών αναγκών της σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Kenfood ΑΒΕΕ, μετά την παραπάνω αύξηση, ανέρχεται στο ποσό των 1.340.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 134.040 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη. 

Η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά 20.092 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 14,99% του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της έναντι συνολικού τιμήματος 1.168.906,35 ευρώ. Το ποσοστό συμμετοχής της Μύλοι Λούλη ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Kenfood ΑΒΕΕ ανέρχεται πλέον στο 99,99%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα