ΟΠΑΠ: Ανέφικτη στην παρούσα φάση η επιστροφή κεφαλαίου

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2006 11:38
UPD:11:45

Προβληματική καθίσταται η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους του ΟΠΑΠ για λόγους που άπτονται νομικών και λογιστικών περιορισμών καθώς και προστασίας της μονοπωλιακής θέσης της εταιρείας.

Τα παραπάνω προκύπτουν από το περιεχόμενο των γνωμοδοτήσεων εξειδικευμένων συμβούλων που υπεβλήθηκαν το Δεκέμβριο του 2005 και γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΟΠΑΠ. Κατόπιν τούτου, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε ότι η υλοποίηση της πρότασης αυτής δεν είναι εφικτή στην παρούσα φάση.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση για τη βελτίωση της δομής του ισολογισμού, παραμένει στόχος και διαρκής επιδίωξη της διοίκησης. Αναφορικά με τα παραπάνω, η διοίκηση της εταιρείας θα παράσχει συμπληρωματικές διευκρινήσεις εφόσον ζητηθούν, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2005.

Εξάλλου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έκανε αποδεκτή την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής που αφορά στις βασικές αρχές / στρατηγικούς άξονες για την εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανάληψη της οργάνωσης του παιχνιδιού «Πάμε Στοίχημα», αμέσως μετά τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής :

α) Η ευθύς εξ' αρχής σημαντική μείωση του κόστους για την ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι αυτού που προβλέπεται στην υφιστάμενη σύμβαση, ενόψει των πραγματικών δεδομένων.

β) Η, ομοίως ευθύς εξ' αρχής, οργάνωση, λειτουργία και κάθε εν γένει δραστηριότητα του παιχνιδιού «Πάμε Στοίχημα» εντός του κτιρίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., έτσι ώστε μεταξύ άλλων να υπάρχει ουσιαστική εκπαίδευση των στελεχών και υπαλλήλων που θα επιλεγούν από την εταιρεία και οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν για λογαριασμό της, την ευθύνη για τη διαχείριση του κινδύνου του παιχνιδιού.

γ) Η κατ' αρχήν συνεργασία, και για ορισμένο χρονικό διάστημα, με σύμβουλο που διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του κινδύνου του παιχνιδιού. Προς τούτο ορίστηκε ολιγομελής ομάδα εργασίας η οποία εντός του Μαρτίου 2006 θα υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. της εταιρείας, σχέδιο προκήρυξης ενδιαφέροντος για την επιλογή του συμβούλου.

δ) Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το αυτονόητο δικαίωμα της ανάληψης της οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του κινδύνου από 100% θυγατρική της εταιρεία, που θα συσταθεί ειδικά προς τούτο (ιδίως μέσω της νόμιμης διαδικασίας απόσχισης κλάδου, εφόσον η λύση αυτή ήθελε κριθεί επωφελέστερη).

Ο 'Aρειος Πάγος με την υπ' αριθμ. 133/2006 αμετάκλητη απόφασή του, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της εταιρείας Intralot κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε, με την οποία η τελευταία αξίωνε την καταβολή ποσού 37.417.641,48 ευρώ, πλέον τόκων, ετησίως για το χρονικό διάστημα από 30/03/2001 έως 28/01/2007 επικυρούμενης έτσι της υπέρ της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπ' αριθμ. 953/2004 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

Τέλος, η έναρξη της διεξαγωγής του νέου παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ 7+14 , όπως ειδικότερα έχει δημοσιοποιηθεί, τοποθετείται εντός του προσεχούς μηνός Φεβρουαρίου.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΟΠΑΠΣχολιασμένα