Προγράμματα στήριξης της απασχόλησης

Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2006 19:08

Μια σειρά Προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα προωθεί προς υλοποίηση, με σχετικές αποφάσεις που υπέγραψε ήδη, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Πάνος Παναγιωτόπουλος σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Γεράσιμο Γιακουμάτο και τον Διοικητή του ΟΑΕΔ Γ. Βερναρδάκη.

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο ενότητες δράσεων υπέρ της απασχόλησης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

- Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) για 3.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και αποφοίτους ΙΕΚ και ΤΕΕ με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική.

- Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, επιδότησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας και επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), για τις περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα:

Καταρτίζεται Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) 3.000 ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., απόφοιτων ΙΕΚ και ΤΕΕ με γνωστικό αντικείμενο στην πληροφορική σε επιχειρήσεις αποκλειστικά του Ιδιωτικού Τομέα σε επαγγέλματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με δυνατότητα επέκτασης αυτού σε πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (ΝΘΕ).

Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.Δ..

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες, εκ των οποίων ένας μήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση - εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και τρεις (3) μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Η γεωγραφική κατανομή ανά υπηρεσία των διατιθέμενων θέσεων θα οριστεί με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ. Υπάρχει δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων με απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνολικά 3.000 άνεργοι νέοι, απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ) ή απόφοιτοι άλλων τμημάτων που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης στην πληροφορική, σε πιστοποιημένα ΚΕΚ, διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών, ηλικίας μέχρι 40 ετών (γυναίκες με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο, έως 45 ετών). Εκ των ως άνω θέσεων:

- 1.500 θέσεις αφορούν πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και

- 1.500 θέσεις απόφοιτους ΙΕΚ (με πιστοποίηση) και ΤΕΕ.

Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και 40% από άνδρες.

Eπιδότηση επιχειρήσεων

Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η προσφερόμενη θέση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.

Η μερική και η εποχική απασχόληση υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει σε άλλες δράσεις του Ε.Π. της ΚτΠ (όπως «Δικτυωθείτε», «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» κ.α.). Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα ως εξής:

- Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό μπορούν να ενταχθούν για (1) ασκούμενο.

- Επιχειρήσεις με προσωπικό 1-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ασκούμενους.

- Επιχειρήσεις 10 ατόμων και άνω, μπορούν να απασχολήσουν αριθμό ασκουμένων που ανέρχεται μέχρι 20% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός των ασκουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα ανά επιχείρηση. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν υποκαταστήματα ή ομίλων επιχειρήσεων, ο συνολικός αριθμός των ασκουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:

- Οι Ε.Π.Α.Ε., οι Π.Α.Ε., όλα τα αθλητικά σωματεία ( πλην των αθλητικών σωματείων των Α.Μ.Ε.Α. ), οι πολιτικές οργανώσεις, τα κόμματα, οι Μητροπόλεις, τα Μοναστήρια, τα θρησκευτικά ιδρύματα, τα γραφεία τελετών, τα νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκες, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ - ΛΟΤΤΟ, λαχείων, πρακτορεία ιπποδρομιακών στοιχημάτων, πιάνο μπαρ, καφενεία, αναψυκτήρια, πρακτορεία και επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών, επιχειρήσεις που έχουν σχέση με ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα λούνα-παρκ, τα βιντεοκλάμπ, τα φροντιστήρια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μόνο για τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, καθώς και οι αεροπορικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους.

- Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένειας εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

- Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους της Ε.Π.Ε.

- Οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των ομορρύθμων εταίρων στις Ο.Ε. και Ε.Ε., των εταίρων της Ε.Π.Ε. και των μελών του Δ.Σ. στις Α.Ε.

- Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.

- Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20, Ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ που ανήκουν. Στην αίτηση θα περιγράφεται επαρκώς το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ των θέσεων εργασίας που προσφέρουν και θα τεκμηριώνεται ότι η θέση αφορά επάγγελμα της ΚτΠ, προκειμένου η Υπηρεσία να προτείνει τον κατάλληλο ασκούμενο.

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προβλεπομένου αριθμού ασκουμένων.

Η προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων θα δίνεται, σύμφωνα με την ημερομηνία που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, με αίτησή τους, για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Η υπόδειξη των ασκούμενων στους φορείς θα πραγματοποιηθεί από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Μετά την υπόδειξη των ανέργων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να υπογράψουν το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υπόδειξη των ανέργων, συμφωνητικό συνεργασίας.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει κάθε μήνα και εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκούμενου που θα περιλαμβάνει τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος, καθώς και έκθεση αξιολόγησης προόδου του ασκούμενου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιακής προσαρμογής του.

- Αν ο ασκούμενος αποχωρήσει οικειοθελώς από τον φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων μηνών του προγράμματος, τότε δύναται να αντικατασταθεί.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση κατά την 4μηνη διάρκεια του προγράμματος μειώσει το προσωπικό της χωρίς να το αντικαταστήσει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, το πρόγραμμα θα διακόπτεται με απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας και θα κοινοποιείται στην Τεχνική Γραμματεία του STAGE.

- Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προγράμματος) για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

- Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες με αντίστοιχη παράταση του προγράμματος.

- Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει το νόμιμο ωράριο ημερησίως, τις πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και δεν θα πραγματοποιείται σε νυκτερινές ώρες (πλέον της 22ας).

Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει τη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος καταβάλλοντας κάθε μήνα στους ασκούμενους για κάθε ημέρα άσκησής τους και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα :

- 30 ευρώ ανά ημέρα μικτά για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

- 25 ευρώ ανά ημέρα μικτά για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε.

Από την ως άνω ημερήσια αποζημίωση θα παρακρατείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου. Eπέκταση του προγράμματος σε επιδότηση απασχόλησης

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, κατ' επιλογή τους και κατόπιν αιτήσεως τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, δύνανται να συμμετάσχουν στη β' φάση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει επιδότηση απασχόλησης μέρους ή του συνόλου των ασκουμένων στην α' φάση (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας).

Οι επιχειρήσεις έχουν επίσης τη δυνατότητα (μετά την ολοκλήρωση της α΄φάσης) αντικατάστασης των ασκουμένων με άλλους πτυχιούχους ή αποφοίτους από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα πλήρους ωραρίου ανέρχεται στα δεκατέσσερα (14) ευρώ ημερησίως.

Σε περίπτωση που ο μισθωτός απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ημερησίως, το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης, ήτοι στα 7 ευρώ ημερησίως.

Ο χρόνος επιδότησης της απασχόλησης ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είκοσι (20) μήνες για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Μετά τη λήξη της επιδότησης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για έξι (6) επιπλέον μήνες, ενώ οι μεγάλες, για δώδεκα επιπλέον (12) μήνες.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το συνολικό αριθμό θέσεων εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από την παραπάνω διάταξη για άτομα που έχουν προσλάβει σύμφωνα με προγράμματα Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, σε περίπτωση που αυτά απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Δεν δεσμεύονται επίσης, για άτομα που θα προσλάβουν μετά την τελευταία, με το πρόγραμμα, πρόσληψη.

Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιδοτείται από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Η επιδότηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορηγούμενο εργαζόμενο.

Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιδότηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για (20) ημερομίσθια κατά μήνα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν επιδοτούμενος ή μη μισθωτός να πραγματοποιήσει μόνο για έξι (6) μήνες κάτω των είκοσι (20) ημερομισθίων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης και η επιχορήγηση διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού ή ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση εξ αρχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος.

Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει με εφάπαξ καταβολή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στην επιχείρηση.

Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το ποσό που αναζητείται, συντάσσεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξή του.

Εάν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή της στο πρόγραμμα και θα υποβάλλει αναφορά στη Διεύθυνση Γραμματείας Διοικητή για τυχόν διενέργεια ελέγχου.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους μέχρι 25.500.000 για την τριετία 2005 - 2007, (7.500.000 € στην φάση της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και 18.000.000 € στη φάση της επιδότησης).

Ολες οι προαναφερόμενες δαπάνες προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ε.Ε.,

Δράσεις κατά της ανεργίας σε Αττική, Δ. Ελλάδα

Την κατάρτιση προγραμμάτων:

- Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) 468 ανέργων,

- Επιδότησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία 1.449 Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) και

- Επιχορήγησης 425 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ),

για την περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), συνολικής δαπάνης 17.427.920,00€.

και

- Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας 252 (Stage) ανέργων,

- Επιδότησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία 686 Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) και

- Επιχορήγησης 301 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ),

για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), συνολικής δαπάνης 8.507.263,00€.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα