Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 12:00
UPD:20/05/2019 14:59
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση 

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Βραχυχρόνια Μίσθωση: τέλη χαρτοσήμου στη σύμβαση διαχείρισης

Πολύ συχνό είναι το φαινόμενο ιδιοκτήτες ακινήτων που ενοικιάζονται στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμης μίσθωσης να αναθέτουν σε τρίτους τη διαχείριση. Αυτό, όμως, που συχνά δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν είναι ότι η σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του προσώπου που αναλαμβάνει τη διαχείριση του ακινήτου υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα, όταν οι «Διαχειριστές Ακινήτων» μισθώνουν ακίνητα από τους ιδιοκτήτες τους προκειμένου να τα διαθέσουν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με την ιδιότητα του υπεκμισθωτή, η αρχική συμφωνία μίσθωσης που συνάπτεται με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Μίσθωση ΦΙΧ

Επιτρέπεται η μίσθωση ΦΙΧ αυτοκινήτου από μία επιχείρηση σε άλλη, με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο εργασιών της πρώτης επιχείρησης και το αναγραφόμενο στην άδεια του αυτοκινήτου είναι το αυτό με τη μισθώτρια επιχείρηση.

Συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου σε εταιρεία

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου σε ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή άλλου είδους εμπορική εταιρεία. Σημειώνεται ότι οι ΙΚΕ έχουν εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της έχουν την ιδιότητα του εταίρου και η συμμετοχή τους στην ΙΚΕ προϋποθέτει την απόκτηση ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων.  

Χρηματοδότηση υποκαταστήματος αλλοδαπής

Η χρηματοδότηση από αλλοδαπή επιχείρηση προς το υποκατάστημά της, που βρίσκεται στην Ελλάδα και αντιστρόφως δεν συνιστά σύμβαση δανείου, καθόσον μεταξύ του κεντρικού και του υποκαταστήματος δεν συνάπτεται σύμβαση δανείου και δεδομένου ότι το υποκατάστημα δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα.

Εισαγωγή συναλλάγματος από κάτοικο εξωτερικού

Εάν ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού επιστρέψει στην Ελλάδα και αποκτήσει ξανά την ιδιότητα του φορολογικού κατοίκου Ελλάδας, έχει τη δυνατότητα υπό ορισμένες προϋποθέσεις στο πλαίσιο της μετοικεσίας να μεταφέρει και τα κεφάλαια που τηρεί στο εξωτερικό, χωρίς να λογοδοτήσει ενώπιον των φορολογικών αρχών σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων και χωρίς να υπόκεινται τα κεφάλαια αυτά σε φορολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4172/2013, δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης του συναλλάγματος που εισάγεται στην Ελλάδα για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που είχαν διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους ή που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά τον χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους - μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. 

Συνεπώς, Έλληνας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις διαμονής στο εξωτερικό μπορεί να μεταφέρει τα φορολογηθέντα εισοδήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα και να τα δηλώσει ως εισαγωγή συναλλάγματος χωρίς να φορολογηθεί.

Δημοφιλή ερωτήματα

Για την υποβολή των δηλώσεων απόδοσης ΑΦΜ καθώς και έναρξης εργασιών για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης ακινήτων στην Ελλάδα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, αρμόδια είναι η ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα