Γιατί προχωρά σε αύξηση μ/κ 60 εκατ. η Euromedica

350 εκατ. τα αρνητικά κεφάλαια και οι υποχρεώσεις
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019 10:46
UPD:10:46

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Σακκά
gsakkas@naftemporiki.gr

Ως κίνηση τακτικισμού μεταφράζουν κύκλοι της αγοράς τη διάθεση της διοίκησης της Euromedica να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό των 60 εκατ. ευρώ, καθώς το εν λόγω ποσό δεν φαίνεται να αρκεί ώστε η εταιρεία να «ξεφύγει» από τον πλειστηριασμό που ετοιμάζει η εκκαθαρίστρια. Ειδικότερα, το 50% της αύξησης επιδιώκεται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας Axon έναντι τρίτων, για τις οποίες έχουν επιβάλει μέτρα «αναγκαστικής εκτέλεσης εις χείρας της εταιρείας». Το υπόλοιπο 50% της αύξησης θα χρησιμοποιηθεί για μείωση δανεισμού. 

Η συνέλευση επίσης καλείται να εγκρίνει το νέο Δ.Σ. της εταιρείας όπως αυτό έχει προκύψει από τη συνεδρίασή του τον Ιούλιο του 2018, με την ανάληψη καθηκόντων διευθύνοντος συμβούλου του πρώην οικονομικού διευθυντή του ομίλου. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανακοίνωση της εταιρείας προτείνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού 60 εκατ. ευρώ με την έκδοση έως 50.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 1,2 ευρώ. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση του θέματος καθώς η εταιρεία έχει άμεσα ανάγκη από την εισροή κεφαλαίων για την αποπληρωμή υποχρεώσεών της.

Όπως διευκρινίζεται το 50% των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέραμε, για την εξόφληση χρεών της Axon ώστε να αποδεσμευτούν στοιχεία ενεργητικού της Euromedica που θα έπρεπε να διατεθούν προς εξόφληση αυτών.  Η διοίκηση επισημαίνει ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας καθίσταται απολύτως απαραίτητη καθώς τα ίδια κεφάλαιά της έχουν καταστεί αρνητικά, όπως προκύπτει και από τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. «Η ολοκλήρωση της εν θέματι αυξήσεως το συντομότερο δυνατόν και η πλήρης κάλυψή της θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα της εταιρείας και θα της επιτρέψει να αποπληρώσει σημαντικό ύψος υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων λειτουργικών υποχρεώσεών της τόσο προς το ελληνικό Δημόσιο (φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις) όσο και προς τραπεζικά ιδρύματα».

Εύλογα ερωτήματα

Από την τελευταία αυτή αναφορά προκύπτουν και εύλογα ερωτήματα, καθώς: α) Με βάση την απόφαση του πρωτοδικείου για την εκκαθάριση της Axon σημειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια της Euromedica είναι αρνητικά στο ύψος των 200 εκατ. ευρώ! Άρα η αύξηση των 60 εκατ. ευρώ είναι πολύ μικρή για την κάλυψη της συσσωρευμένης ζημιάς. β) Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες καταστάσεις, ήτοι για το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι συνολικές -μη τραπεζικές υποχρεώσεις φτάνουν στα περίπου 150 εκατ. ευρώ, με το 45% αυτών να αφορά βέβαια προμηθευτές. Και πάλι, λοιπόν, τα νέα κεφάλαια δεν επαρκούν. 
γ) Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος των μετοχών είναι ήδη ενεχυριασμένο στην Τράπεζα Πειραιώς.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΟΜ

Σχολιασμένα