Στα 190,7 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος προς το Δημόσιο

Προσαυξήσεις και οφειλές σε εφορίες - τελωνεία
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 10:18
UPD:10:18
INTIME NEWS/ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Από την έντυπη έκδοση 

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Πάνω από το επίπεδο των 190 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε στο τέλος του 2018 το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτεται από τα στοιχεία των αρμόδιων για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων υπηρεσιών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης και έχει ήδη αποτυπωθεί σε επίσημες ανακοινώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ουσιαστικά τα απλήρωτα χρέη προς το Δημόσιο υπερβαίνουν πλέον το 100% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με αναλυτικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ:

1 Το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο των ρυθμισμένων και μη ρυθμισμένων οφειλών των Ελλήνων φορολογουμένων (φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ΔΟΥ και την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) ανερχόταν την 1η-1-2019 στο ποσό των 104,364 δισ. ευρώ.

2 Το 2018 το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα τελωνεία ανήλθε στο ποσό των 5,347 δισ. ευρώ, έναντι 4,98 δισ. ευρώ το 2017. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στη σελίδα 44 της πρόσφατα δημοσιευθείσας από την ΑΑΔΕ έκθεσης απολογισμού δράσεων έτους 2018.

3 Τα διάφορα «συνεισπραττόμενα» ποσά, δηλαδή οι προσαυξήσεις, οι τόκοι, τα τέλη και οι λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις επί του κεφαλαίου των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ΔΟΥ, την ΕΜΕΙΣ και τα Τελωνεία υπερβαίνουν πλέον τα 81 δισ. ευρώ. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, με τη μορφή γραπτής απάντησης σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που κατατέθηκε στη Βουλή, έδειξαν ότι στις 10 Αυγούστου 2018 τα ποσά αυτά ανέρχονταν συνολικά σε 80,69 δισ. ευρώ.

Το άθροισμα των τριών παραπάνω ποσών (του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των οφειλών προς τα Τελωνεία και των συνεισπραττόμενων ποσών) υπερβαίνει τα 190,71 δισ. ευρώ ή το 102,7% του ΑΕΠ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από αναλυτικά στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση απολογισμού δράσεων των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για το 2018, το μεγαλύτερο μέρος του υπολοίπου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ΔΟΥ και την ΕΜΕΙΣ είναι πρόστιμα του παλαιού Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), του παλαιού Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και του ισχύοντος σήμερα Κώδικα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), τα οποία έχουν επιβληθεί σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για παραβάσεις που αφορούν την έκδοση ή τη λήψη εικονικών τιμολογίων, την έκδοση πλαστών τιμολογίων, τη μη έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, την ανακριβή έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων κ.λπ.

Συγκεκριμένα, από το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ΔΟΥ και την ΕΜΕΙΣ, όπως είχε διαμορφωθεί την 1η-1-2019, δηλαδή από το ποσό των 104,365 δισ. ευρώ:

* 49,817 δισ. ευρώ ή ποσοστό 47,7% είναι οφειλές από μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.)

* 28,749 δισ. ευρώ ή ποσοστό 27,5% είναι οφειλές από έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.)

* 22,911 δισ. ευρώ ή ποσοστό 22% είναι χρέη από άμεσους φόρους (φόρους εισοδήματος, φόρους περιουσίας κ.λπ.)

* 2,88 δισ. ευρώ ή ποσοστό 2,8% είναι οφειλές από λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο που παρατίθενται στον απολογισμό δράσης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για το 2018:

α) Από το συνολικό ποσό των 104,365 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες (τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ΔΟΥ και την ΕΜΕΙΣ):

* έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις μόλις 3,7 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,5%.

* 18,109 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,35%, θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

* 8,484 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,1%, αποτελούν το συνολικό «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το πλέον εισπράξιμο μέρος των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

β) Ο συνολικός αριθμός οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ΔΟΥ και την ΕΜΕΙΣ ανήλθε σε 4.064.750 το 2018 (31/12), έναντι 4.068.857 το 2017 (31/12). Ο συνολικός αριθμός οφειλετών για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα ανήλθε το 2018 σε 1.821.736 (έναντι 1.744.115 το 2017). Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%.

γ) Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα τελωνεία, το οποίο -όπως προαναφέραμε- ανήλθε στο ποσό των 5,347 δισ. ευρώ το 2018, παρουσίασε αύξηση κατά 7,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου έτους (4,98 δισ. ευρώ). Ποσοστό 32,4% των εν λόγω οφειλών (1,731 δισ. ευρώ) αφορά ποσά που έχουν τεθεί υπό δικαστική αμφισβήτηση και ποσοστό 38,5%, (2,059 δισ. ευρώ) αφορά ποσά που εκτιμώνται ως αβέβαια είσπραξης.

δ) Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα τελωνεία ανέρχονταν σε 17.436 το 2018. Από αυτούς, οι 12.098 ή το 69,4% του συνόλου είναι οφειλέτες για τους οποίους τα τελωνεία δύνανται να λάβουν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.  

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα