Φοροεκτιμήσεις

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 08:36
UPD:08:37
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση 

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Ωφέλεια από διαγραφή χρέους

Η ωφέλεια νομικού προσώπου, καθώς και φυσικού προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

Εισόδημα ανήλικου τέκνου

Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Αυτό δεν ισχύει για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση, δηλαδή για το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση και για συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του (άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 4172/2013).

Περαιτέρω, βάσει της ΠΟΛ.1241/2018 σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν.4172/2013, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Χρόνος φορολόγησης του εισοδήματος από έμβασμα

Χρόνος φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει από έμβασμα μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών ίδιου δικαιούχου είναι ο χρόνος που κατατέθηκε το ποσό στον αποστέλλοντα λογαριασμό (εφόσον δεν υπάρχουν άλλα μέσα απόδειξης της πηγής του εισοδήματος) (ΣτΕ 435/2017).

Όπως έχει παγιωθεί, η προσαύξηση της περιουσίας φορολογείται κατά το έτος που προκύπτει. Εφόσον δεν μπορεί να αποδειχθεί με άλλο τρόπο ο χρόνος που έγινε η προσαύξηση, τότε οι φορολογικές αρχές θεωρούν χρόνο προσαύξησης το έτος που εμφανίζεται αυτή για πρώτη φορά. Για παράδειγμα, χρήματα που εμφανίζονται σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον δεν μπορεί να αποδειχθεί διαφορετικά από πότε έχουν προσαυξήσει με κάποιο τρόπο την περιουσία του ελεγχόμενου, τότε φορολογούνται κατά το έτος που εμφανίζονται πρώτη φορά στον τραπεζικό λογαριασμό. Η μεταφορά (με έμβασμα) χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου, στον οποίο δεν υπάρχει συνδικαιούχος, σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του ίδιου προσώπου δεν αποτελεί προσαύξηση της περιουσίας του. Σε περίπτωση ελέγχου εμβάσματος, ως χρόνος προσαύξησης λαμβάνεται:

α) είτε ο χρόνος της αρχικής κατάθεσης του επίμαχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, που έστειλε το έμβασμα

β) είτε ο προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο προκύπτει ότι επήλθε η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του (εφόσον υπάρχουν κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα).

Δημοφιλή Ερωτήματα

Σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται οι φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επομένων φορολογικών ετών. Από το φορολογικό έτος 2014 για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε. Η ζημία αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης (ΠΟΛ 1088/2016).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα