Χ.Α. - Γενικές συνελεύσεις

Τρίτη, 18 Απριλίου 2006 17:19

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 10/05/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της, Ιερά οδός 96, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2005. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2006 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και των μισθών αυτών που προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες στην εταιρεία με σύμβαση μισθώσεως εξηρτημένης εργασίας. 5. Έκδοση και διανομή νέων δωρεάν μετοχών δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους αποθεματικών και μέρους μη διανεμηθέντων κερδών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως. 6. Έγκριση για έκδοση ομολογιακών δανείων μακροπροθέσμου διάρκειας σε ευρώ. 7. Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες. 8. Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση γιά την δέσμευση τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, Ιερά οδός 96, Αθήνα. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17). Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 17/05/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Αγίου Νικολάου 10 και Ηλίου, Καβούρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) Εταιρικής Χρήσεως 2005 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρίας και ενοποιημένες) για την Εταιρική Χρήση 2005. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών Χρήσεως 2005. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής αυτού. 6. ΕΚλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/02 όπως ισχύει. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας στη Βούλα, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 157.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

4η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 24/05/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα "Ballroom" του ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρεταννία" (Πλατεία Συντάγματος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2005 έως 31.12.2005 της ΔΕΗ Α.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της ΔΕΗ ΑΕ. 2. Εγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΝ 2190/1920. 4. Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006. 6. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων 5, 10, 11, 19, 24, 32, 37, 38 και 39 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του. 7. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή. 8. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στο Κλιμάκιο Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30 γραφείο 515, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία τέλεσης της Γενικής Συνέλευσης τα παρακάτω έγγραφα: α. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. β. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κ.Α.Α. και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Διευκρινίζεται ότι, οι Μέτοχοι που δε θα έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το πιο πάνω αποδεικτικό δέσμευσης, δε δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΕΤΡΟ
  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα