Χ.Α. - Γενικές συνελεύσεις

Παρασκευή, 05 Μαΐου 2006 17:15
UPD:17:59

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

1η Εκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/05/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην Αθήνα, Μέρλιν 4, 5ος όροφος,, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση ιδίων μετοχών της εταιρίας - Τροποποίηση Καταστατικού. 3. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση του αριθμού τους - Τροποποίηση Καταστατικού. 4. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών - Τροποποίηση Καταστατικού. 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Τροποποίηση Καταστατικού. 6. Τροποποίηση επωνυμίας - Τροποποίηση του άρθρου 1του Καταστατικού. 7. Κωδικοποίηση Καταστατικού. 8. Λοιπές ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν: • Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Μέρλιν 4 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. • Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Μέρλιν 4 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. • Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Μέρλιν 4 Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης και εντός της αυτής προθεσμίας να προσκομίσουν και να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Μέρλιν 4 Αθήνα) τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα - πληρεξούσια αντιπροσώπευσης.

MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 24 Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29.12.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920. 3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής προς το σκοπό της ουσιαστικής διανομής στους μετόχους, μέσω της μειώσεως του κεφαλαίου και της διανομής αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, του συνόλου των κερδών της χρήσης 2005. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) της Εταιρίας. 6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Η συγκαλούμενη με την παρούσα Πρόσκληση Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για το θέμα υπ’ αριθμόν 3 (για το οποίο απαιτείται αυξημένη απαρτία και του οποίου η συζήτηση είχε ματαιωθεί και κατά την Αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση της 13.4.2006) και Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για τα θέματα υπ’ αριθμούς 1, 2, 4, 5 και 6 (για τα οποία απαιτείται απλή απαρτία και των οποίων η συζήτηση και λήψη αποφάσεων είχε αναβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 κατά την Αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση της 13.4.2006). Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24, Αμαρούσιο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ALPHA BANK Α.Ε.

2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 22/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των διατάξεων του Καταστατικού (άρθρα 1-29) για σκοπούς επικαιροποιήσεως. Κωδικοποίηση του Καταστατικού. 2. Εκχώρηση κατ’ άρθρο 13, παρ.1, εδαφ. β’ και γ’ κ.ν. 2190/1920, εξουσίας από τη Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Τροποποίηση του υφιστάμενου, και έγκριση νέου, προγράμματος διαθέσεως σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μετ’ αυτής εταιριών, δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Τραπέζης (άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920). Όλοι οι Μέτοχοι της Τραπέζης έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι και την Τρίτη 16 Μαΐου 2006 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17). Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών και σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Τραπέζης ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Κύπρου, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skopje, Alpha Bank Belgrade Affiliate και Jubanka A.D., ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40 (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ.: 210 326 5810) μέχρι και την Τρίτη 16 Μαΐου 2006. Επειδή για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως απαιτείται αυξημένη απαρτία, παρακαλούνται οι Μέτοχοι να φροντίσουν να καταθέσουν εγκαίρως, κατά τα ως οριζόμενα, τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών και σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεώς τους στη Συνέλευση, να ορίσουν εκπρόσωπό τους.

ΖΗΝΩΝ Α.Ε.

1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/05/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη αποφάσεως για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου και τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις αυτού. 2. Λήψη αποφάσεως για την απόσχιση επιχειρηματικού κλάδου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, συμφώνως προς τα οριζόμενα στην οικεία Νομοθεσία. 3. ¶λλα Θέματα - Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία (άρθρο 28 ν.2190/1920) και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της εν λόγω Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αντίστοιχες αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους, καθώς επίσης και τα Πληρεξούσια έγγραφα εκείνοι που θα αντιπροσωπεύσουν τους μετόχους, ωσαύτως προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδριάσεως της Επαναληπτικής αυτής Γενικής Συνελεύσεως.

Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στo Συνεδριακό Κέντρο (2ο υπόγειο) του Κτηρίου Διοίκησης της Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ, Λεωφόρου Συγγρού 103-105, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005 έως 31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005 έως 31.12.2005). 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005 έως 31.12.2005). 4. Επικύρωση εκλογής μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και προέγκριση για τη χρήση 2006. 6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού. 7. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων της Εταιρίας μας καθώς και εταιριών του Ομίλου μας και του Ομίλου της Ε.Τ.Ε. 8. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την 23η Μαΐου 2006, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Λ. Συγγρού 103-105, Αθήνα). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, Αθήνα). Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις Βεβαιώσεις Δεσμεύσεως Μετοχών και σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας (Λ. Συγγρού 103-105, Αθήνα) μέχρι την 23η Μαΐου 2006.

ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στην έδρα της Εταιρίας (οδός 25ης Αυγούστου 17, Ηράκλειο Κρήτης), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005, μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο Γενικό Διευθυντή της κατά το έτος 2005. 4. Εκλογή τεσσάρων (4) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συμφώνως προς το άρθρο 18 του καταστατικού της και το Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. 5. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Διάθεση τμήματος εκ των λοιπών αποθεματικών της Εταιρείας για την κάλυψη ζημιών εις νέον που προέκυψαν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 7. Τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του καταστατικού της Εταιρείας, για τον περιορισμό του στο σημερινό πλαίσιο άσκησης της εταιρικής δραστηριότητας. 8. Τροποποίηση του άρθρου 6, της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 8 και της τρίτης παραγράφου του άρθρου 39 του καταστατικού της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, πλην όμως αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) θα πρέπει να ζητήσουν τη δέσμευσή τους από το Κ.Α.Α. και να παραλάβουν απ αυτό τη σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση την οποία επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απ αυτήν. Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους θα πρέπει κατά την ίδια παραπάνω προθεσμία να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους, ή να προσκομίσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/05/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας, στον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 67), ε θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2005 έως 31.12.2005) οι οποίες συντάχθηκαν με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου για την χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2005-31.12.2005. 4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006 και προέγκριση συναφών συμβάσεων. 5. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006 και απόφαση για την αμοιβή τους. 6. Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση των μετοχών τους με τις οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος και να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ακτή Μιαούλη αρ. 67, Πειραιάς) την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σύμφωνα με το νόμο σε αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζιτική Εταιρεία καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

ΟΠΑΠ Α.Ε.

6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 31/05/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, (στο ισόγειο), Κηφισού 62, Περιστέρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2005 έως 31-12-2005 μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση Διάθεσης Κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της έκτης εταιρικής χρήσης (1/1/2005 - 31/12/2005). 4. Εκλογή δύο Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών και δύο Αναπληρωματικών για την έβδομη εταιρική χρήση (1/1/2006 - 31/12/2006) και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση μηνιαίας αποζημίωσης, πριμ παραγωγικότητας και εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, έγκριση αμοιβών μελών και Γραμματέα Δ.Σ. για την 7η εταιρική χρήση (1/1/2006 - 31/12/2006). 6. Συμμετοχή μελών Δ.Σ. σε επιτροπές και έγκριση αμοιβής για την 7η εταιρική χρήση (1/1/2006 - 31/12/2006). 7. Τροποποιήσεις Καταστατικού της εταιρείας. Τροποποίηση των άρθρων: - Τροποποίηση του άρθρου 1 - Σύσταση – Επωνυμία. - Τροποποίηση του άρθρου 14 - Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. - Τροποποίηση άρθρου 39 - Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις). - Τροποποίηση άρθρου 49 - Εφαρμογή του Κωδ. Ν. 2190/1920. - Τροποποίηση άρθρου 51 - Εργασιακές Σχέσεις. - Τροποποίηση άρθρου 53 - Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 8. Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις. - Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. - Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (Κηφισού 62 - Περιστέρι), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα: Α: Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην εταιρεία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Β: Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην εταιρεία την πιο πάνω Βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 31/05/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στo Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, Λεωφ. Συγγρού 89-93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 30ής εταιρικής χρήσεως (1.1.2005 - 31.12.2005) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2005, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Oμίλου. 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2005. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των καταβληθεισών αμοιβών σε μη εκτελεστικά μέλη του που μετέχουν σε επιτροπές, το έτος 2005 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2006. Προέγκριση καταβολής το έτος 2006 έκτακτης αμοιβής (χρήσεως 2005) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση καταβληθείσας το έτος 2005 αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, προέγκριση καταβολής σε αυτούς το έτος 2006 του bonus (χρήσεως 2005) και καθορισμός των αμοιβών τους για το έτος 2006. 7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, λόγω της γενομένης αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου (stock option προϊσχύοντος Προγράμματος). 9. Προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3429/2005 περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Τροποποίηση άρθρων 6 και 19 του Καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού. 10. Εγκριση χορήγησης έκτακτου bonus στο προσωπικό της εταιρείας. 11. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2006, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, έχουν οι μέτοχοι που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν: α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199 - Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 26.5.2006. β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199 - Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 26.5.2006. Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλ/να 210-8767.860, 8767.862, 8767.863, 8767.864, 8767.865) θα λειτουργούν καθημερινά 9:00π.μ. έως 2:00μ.μ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 05/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα, αίθουσα "BANQUET", με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2005. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2005 - μεταφορά αποθεματικού αγοράς ιδίων μετοχών στο λογαριασμό "υπόλοιπο κερδών - ζημιών εις νέο". 3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005 και προέγκριση για το 2006. 5. Έγκριση αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το 2005 και προέγκριση αυτών για το 2006. 6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση έτους 2006. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν: - εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εκτελεστικών Εργασιών - Τμήμα Μετοχολογίου (οδός Σοφοκλέους, αριθμ. 11, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 30η Μαΐου 2006), - εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εκτελεστικών Εργασιών - Τμήμα Μετοχολογίου (οδός Σοφοκλέους, αριθμ. 11, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 30η Μαΐου 2006), - εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα ή τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 30η Μαΐου 2006) σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα, καθώς και στις αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές εταιρίες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. - Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΛΦΑ
  • ΕΛΠΕ
  • ΕΤΕ
  • ΜΙΓ
  • ΝΕΩΡΣ
  • ΟΠΑΠ

Σχολιασμένα