Χ.Α. - Γενικές συνελεύσεις

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2006 17:36
UPD:17:47

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο "Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS", (Πάρνωνος 10, Μαρούσι Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για την αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου. 2. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για την αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Μαρούσι) Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Κ.Α.Α. μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν Χειριστή, απευθείας στο Κ.Α.Α.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 23/05/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του υφισταμένου και έγκριση νέου προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Τράπεζας, ως και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. 2. Τροποποίηση των άρθρων 5, 21, 22, 23, 24 του Καταστατικού της Τράπεζας. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών έως Ευρώ 3 δις και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως. 4. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Για να λάβουν μέρος στη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: 1. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 17/5/2006, ημέρα Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). 2. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 17/5/2006, ημέρα Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). 3. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους (φυσικούς τίτλους ή αποθετήρια) πρέπει να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 17/5/2006, ημέρα Τετάρτη) στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλως σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα. Ειδικώς για το εξωτερικό η κατάθεση των μετοχών πρέπει να γίνει στα κατά τόπους Καταστήματα και Αντιπροσωπείες της Εθνικής Τράπεζας όπου υπάρχουν, διαφορετικά σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα μας οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (τηλ. Επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων 210-3343414,16,21, 26,28,60,94 , fax 210- 3343404, 3343406, 3343410).

ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 01/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στον πολυχώρο Αθηναΐς (Καστοριάς 34-36, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2006. 5. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρείας. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 9. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου. 10. Προέγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006. 11. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία των εταιρειών με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ και διακριτικό τίτλο Chipita Ιnternational SA, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε., GOODY’ S AE - OPΓANΩΣH EΠIΣITIΣTIKΩN & EΣTIATOPIKΩN YΠHPEΣIΩN και διακριτικό τίτλο GOODY’ S και ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ (Απορροφούμενες Εταιρείες) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του ΚΝ 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993 και ειδικότερα: (i) έγκριση του από 24.3.2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, (ii) έγκριση της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920, (iii) έγκριση των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των Απορροφούμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν. 2166/1993, καθώς και των εκθέσεων των ελεγκτικών εταιρειών GRANT THORNTON ΑΕ και KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ για το εύλογο και δίκαιο των σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών, (iv) έγκριση της Συγχώνευσης της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ΚΝ 2190/1920. 12. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης, που προβλέπει και ορίζει το άρθρο 74 του ΚΝ 2190/1920. 13. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση. 14. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας. 15. Αλλαγή σκοπού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας. 16. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (i) κατά το ποσό των ευρώ 24.141.820,44 που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο των Απορροφούμενων Εταιρειών και (ii) κατά ευρώ 231.179,37 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης και αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 2,94 ευρώ σε 2,33 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 17. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν εάν αυτές δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία (Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, τηλ.: 210 32 15 784, 210 32 17 155), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία (Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, τηλ.: 210 32 15 784, 210 32 17 155), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω Συνέλευσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.

Εκτακτη Γενικής Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 01/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, με θέμα ημερησίας διάταξης: Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και διαφορών αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων και διάθεση δωρεάν μετοχών & Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν: Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α), να δεσμεύσουν τα σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, η οποία θα έχει εκδοθεί από το Κ.Α.Α. και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. -Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κ.Α.Α., το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, η οποία βεβαιώνει την ιδιότητα του μετόχου και τον αριθμό των μετοχών του, και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.

SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 02/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία", Αθήνα, Βασ. Γεωργίου Α' 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης και έγκριση διανομής μερίσματος. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005. 3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2005 έως 31.12.2005 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2006 έως 31.12.2006. 4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός των αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. Επικύρωση του ορισμού προσωρινών ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 6. Παροχή αδείας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 7. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο. 8. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ' άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920. 9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκδοση ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. 10. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας περί επωνυμίας. 11. Τροποποίηση των άρθρων 6, 9, 14 και 19 του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003. 12. Κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του. 13. Διάφορες ανακοινώσεις - Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.

SPRIDER Α.Ε.Β.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 05/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα ATLANTIC του ξενοδοχείου NJV ATHENS PLAZA (Βασιλέως Γεωργίου 2-Πλ. Συντάγματος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2005-31.12.2005, της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος, καθώς και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσεως 2005 (01.01.2005-31.12.2005) και της πρότασης διανομής κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2005-31.12.2005. 3. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 (01.01.2005-31.12.2005) και προέγκριση αυτών για το έτος 2006 (01.01.2006-31.12.2006). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2006, καθώς και του αντίστοιχου ενοποιημένου ισολογισμού και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Υποβολή και έγκριση πρότασης διανομής μερίσματος. 6. Παρουσίαση και έγκριση Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης Ομίλου. 7. Παρουσίαση και έγκριση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. 8. Επικύρωση εκλογής μελών του ΔΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί επωνυμίας. 11. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003. 12. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον καθορισμό των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου, μη μετατρέψιμου σε μετοχές, και την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την έκδοση αυτού του ομολογιακού δανείου. 13. Λοιπά θέματα-Αποφάσεις-Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική αυτή Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Σύρου Θέση ΟΣΑΜ, κοινότητα Ανθούσας Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί με βεβαίωση του Κ.Α.Α ή να καταθέσουν αυτές σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Συσκέψεων του 6ου ορόφου του κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς (Λ. Συγγρού 87), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ' άρθρο 23 ν.2778/1999, για την εταιρική χρήση 2005 (01.01.2005 έως 31.12.2005). 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2005 (01.01.2005 έως 31.12.2005). 3. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2005. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2006. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999. 7. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών συνδεδεμένων με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. 8. Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με διανομή δωρεάν μετοχών. 9. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, η οποία θα εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), την οποία πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, στα γραφεία της εταιρείας (Κοραή 5), τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ
  • ΙΝΛΟΤ

Σχολιασμένα