Χ.Α. - Γενικές συνελεύσεις

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 17:42
UPD:17:46

LOGICDIS Α.Ε.

Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/05/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αγίου Κωνσταντίνου 59 - 61, στο Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάκληση απόφασης της από 2/12/2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split). 3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω των ανωτέρω και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 5. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της εταιρίας από το προσωπικό της εταιρίας (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) και παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ για την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. 6. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης αυτού. Οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν απο-υλοποιήσει τις μετοχές τους πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που έχουν απο-υλοποιήσει τις μετοχές τους και βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί το ΚΑΑ προκειμένου να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο ΚΑΑ το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρείας LogicDIS A.E. (Αγίου Κωνσταντίνου 59 - 61 στο Μαρούσι) προ της άνω οριζόμενης πενθήμερης προθεσμίας.

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 02/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα Γραφεία της Εταιρίας, Πανεπιστημίου 39, γραφείο 501, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2005- 31.12.2005, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005, της έκθεσης διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 3. Λήψη απόφασης σχετικά με τα κέρδη χρήσεως 2005. 4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 5. Eκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2006 καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του Ν.2190/1920 για σκοπούς στήριξης της χρηματιστηριακής τιμής της Εταιρίας. 7. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για ρύθμιση θεμάτων με επισφαλείς πελάτες - προμηθευτές. 8. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. Oι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές για τις οποίες επιθυμούν να ψηφίσουν, που βρίσκονται στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή τους (σε περίπτωση που οι εν λόγω μετοχές είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.) και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας και στην Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής ΑΒΕΕ" κ. Α. Ρούκα (τηλ.:210-37.01.450), τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, της Ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2006, και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002. 6. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του συνολικού ποσού των 27.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού. 7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι - Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2005, της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος, καθώς και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο της χρήσης 2006, και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Παροχή άδειας για σύναψη σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν 2190/1920. 6. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του συνολικού ποσού των 6.600.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι - Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

KEGO Α.Ε.

10η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο 1ο χλμ. της οδού Νέας Αρτάκης - Ψαχνών, στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της 10ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 01/01-31/12/2005, καθορισμός της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος καθώς και της ημερομηνίας και της διαδικασίας καταβολής του μερίσματος στους μετόχους. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 10ης εταιρικής χρήσης. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 11η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 10η εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών τους για το β’ εξάμηνο της 11ης εταιρικής χρήσης και για το α’ εξάμηνο της 12ης εταιρικής χρήσης κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 6. Έγκριση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (1ο χλμ. της οδού Νέας Αρτάκης - Ψαχνών, Νέα Αρτάκη Ευβοίας) πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΒΡΚ

Σχολιασμένα