Δέσμη δράσεων για εκσυγχρονισμό της Φορολογικής Διοίκησης

Ποιες παρεμβάσεις προωθεί η ΑΑΔΕ έως το 2020
Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2018 12:31
INTIME NEWS/ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Σημαντικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της Φορολογικής Διοίκησης και θα οδηγήσουν στον πλήρη εκσυγχρονισμό όλων των φορολογικών και τελωνειακών διαδικασιών, την ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών και την αυτοματοποίηση όλων των συναλλαγών που απαιτούνται για τον υπολογισμό και την είσπραξη των φόρων, έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει έως το 2020 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ήδη εντός της διετίας 2018-2019 προγραμματίζεται από την ΑΑΔΕ η λειτουργία νέων διαδικτυακών εφαρμογών μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων της φορολογίας κεφαλαίου. Οι δηλώσεις για τη φορολόγηση των μεταβιβάσεων ακινήτων, των δωρεών, των γονικών παροχών και των κληρονομιών κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς επίσης και οι δηλώσεις για την απόδοση φόρων που παρακρατήθηκαν από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα θα υποβάλλονται μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet, όπως και πλήθος άλλων φορολογικών δηλώσεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις παρεμβάσεις που προωθούνται:

 Οι διαδικασίες λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου θα αυτοματοποιηθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι κατασχέσεις σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία να ενεργοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που οι φορολογικές οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες. 

 Οι πιστώσεις των οφειλών των φορολογουμένων με ποσά που προκύπτουν από την παρακράτηση ποσοστών επί των τιμημάτων πώλησης ακινήτων ή επί άλλων εισπράξεων των φορολογουμένων θα γίνονται αυτόματα.

 Τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών θα εκδίδονται και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη στιγμή της πραγματοποίησης των συναλλαγών.

Αυτόματες διασταυρώσεις

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει επίσης τη διασύνδεση του ΤΑΧΙS και του ΤΑΧΙSnet με τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αλληλεγγύης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να διενεργούνται αυτόματες διασταυρώσεις πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος.

Επίσης προωθείται η διασύνδεση των δεδομένων του ΤΑΧΙS και του ΤΑΧΙSnet με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο προκειμένου να διενεργούνται αυτόματες διασταυρώσεις πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος για την ακίνητη περιουσία φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και ο εφοδιασμός τελωνειακών υπηρεσιών με σύγχρονα μηχανήματα εντοπισμού λαθραία διακινούμενων προϊόντων.

Αναλυτικά, στις παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν έως και το 2020 περιλαμβάνονται:

1. Ο εκσυγχρονισμός των Φορολογικών Υπηρεσιών: Βασικοί σκοποί των έργων που θα υλοποιηθούν είναι η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τις Φορολογικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και η εσωτερική αναβάθμιση των υποδομών ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων καθώς και η αποτελεσματικότητά τους. Η πιο σημαντική ομάδα έργων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των εντύπων δηλώσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης φυσικής παρουσίας των φορολογουμένων στις ΔΟΥ.

Τα πιο σημαντικά από τα έργα που στοχεύουν στο να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία των ΔΟΥ είναι, ειδικότερα, τα παρακάτω:

α) Ανάπτυξη εφαρμογών για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων:

  •  φόρου κερδών από τυχερά παίγνια,
  •  φόρου μεταβίβασης ακινήτων,
  •  φόρου χρηματικής δωρεάς - γονικής παροχής,
  •  μεταβολής ακινήτων, από τους συμβολαιογράφους και
  •  φόρου δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομιάς ακινήτων.

β) Βελτίωση της διαδικασίας για την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων από τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω παρακράτησης ποσών από πωλήσεις ακινήτων τους ή από άλλα έσοδά τους για τα οποία απαιτείται βεβαίωση οφειλής ή αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

γ) Ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα.

δ) Υλοποίηση αναλυτικής μηνιαίας δήλωσης/βεβαίωσης αποδοχών.

ε) Δημιουργία ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

στ) Δημιουργία συστήματος υποστήριξης και αξιοποίησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

ζ) Σταδιακή εφαρμογή της αυτόματης ενημέρωσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με τα υπόλοιπα Μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης.

η) Διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου με το ΓΕΜΗ, για ενημέρωσή του με μεταβολές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και διαγραφή αυτών.

θ) Διασύνδεση του ΤΑΧΙS και του ΤΑΧΙSnet με τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων (πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη») και Αλληλεγγύης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να διενεργούνται αυτόματες διασταυρώσεις πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος.

ι) Διασύνδεση του ΤΑΧΙS και του ΤΑΧΙSnet με το Κτηματολόγιο προκειμένου να διενεργούνται αυτόματες διασταυρώσεις πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος για την ακίνητη περιουσία των φυσικών και των νομικών προσώπων.

ια) Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και άλλων φόρων.

ιβ) Πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω Tablets.

ιγ) Υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής αναφορών ανά χώρα.

ιδ) Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ.
ιε) Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ICISnet και TAXISnet, για τη διευκόλυνση της αναζήτησης φορολογικής ενημερότητας.

2. Ο εκσυγχρονισμός των τελωνειακών υπηρεσιών: Αντικείμενο της παρέμβασης αυτής είναι αφενός η προμήθεια και εγκατάσταση μέσων δίωξης για τις τελωνειακές υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο και το παρεμπόριο και αφετέρου ο εκσυγχρονισμός των τελωνειακών υπηρεσιών. Η παρέμβαση περιλαμβάνει οκτώ έργα που είναι τα εξής: 

α) Προμήθεια και εγκατάσταση 23 σταθερών ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αντικειμένων (Χ/RAYS) με αυτόματο σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων. 

β) Προμήθεια και εγκατάσταση 20 εύκαμπτων ενδοσκοπίων οπτικών ινών.

γ) Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε συστημάτων ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες).

δ) Προμήθεια και εγκατάσταση έξι συστημάτων αυτόματης καταγραφής οχημάτων. 

ε) Προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ Συστημάτων X-RAY ανίχνευσης έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (αυτοκινούμενα). 

στ) Προμήθεια και εγκατάσταση δύο συστημάτων τύπου gantry ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ. 

ζ) Προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθερών συστημάτων ελέγχου εμπορευματικών συρμών με ακτίνες X. 

η) Προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 laptops και 502 tablets για την υποστήριξη των Κινητών Ομάδων Δίωξης (ΚΟΕ) του λαθρεμπορίου.

3. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής Είσπραξης: Προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης, διαχείρισης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών για την είσπραξη των οφειλών των συναλλασσόμενων με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται να λειτουργήσουν οι ακόλουθες εφαρμογές:

α) Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.

β) Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών.

γ) Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.

δ) Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.

ε) Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

στ) Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών.

4. Υλοποίηση Σχεδίου Φορολογικής Συμμόρφωσης: Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα:

α) Καταγραφή και ανάλυση των κινδύνων ανά φορολογία, κλάδο και γεωγραφική περιοχή με διαστρωμάτωση των φορολογουμένων.

β) Έρευνα συμμόρφωσης κλάδων παροχής υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος. Πιλοτικές δράσεις συμμόρφωσης και διαβίβαση ευρημάτων αρμοδίως προς αξιοποίηση.

γ) Εντοπισμός φυσικών και νομικών προσώπων που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

δ) Δημιουργία και δημοσίευση χρηστικού οδηγού για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

ε) Έρευνα στους πολίτες που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες φορολογικού ενδιαφέροντος της ΑΑΔΕ.

στ) Αξιοποίηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία με σκοπό την καλλιέργεια της φορολογικής συνείδησης: Πιλοτικές παρεμβάσεις σε περιορισμένο αριθμό σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα