Επιδοτήσεις για επαγγελματική κατάρτιση

ΛΑΕΚ 0,24: Έως τις 20 Δεκεμβρίου η υλοποίηση των σεμιναρίων στο πλαίσιο του προγράμματος για το 2018
Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 17:38

Από την έντυπη έκδοση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση των σεμιναρίων που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24 έτους 2018, καθώς όλα τα σεμινάρια θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51, παρ. 1, του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει, ενώ το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Στις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2018 και η μη συμμετοχή της επιχείρησης και των εργαζομένων (σε αυτή) σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για απασχολούμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

Γενικοί όροι

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζομένου στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του ν. 1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. Η συμμετοχή των εργαζομένων της επιχείρησης στο πρόγραμμα κατάρτισης ταυτόχρονα αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης ότι εργάζονται στην επιχείρηση κατά τη χρονική διάρκεια της κατάρτισης και καταβάλλεται γι’ αυτούς η εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% (εξαιρούνται οι εποχικές επιχειρήσεις, άρθρο 24 του ν. 1836/89).

Ένας εργαζόμενος μπορεί να καταρτισθεί μέχρι 100 ώρες συνολικά. Δεν προσμετράται ως συμμετοχή εργαζομένου σε πρόγραμμα κατάρτισης η περίπτωση ακύρωσης προγράμματος από την επιχείρηση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν στη διάθεση των ελεγκτών/υπαλλήλων του ΟΑΕΔ το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο, ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν επιτρέπονται αλλαγές -μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης- στα παρακάτω στοιχεία του προγράμματος: στον τίτλο, το περιεχόμενο και τον συνολικό αριθμό των ωρών κατάρτισης, καθώς και στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος. Αλλαγές επιτρέπονται στους καταρτιζόμενους όπως αυτοί έχουν δηλωθεί αρχικά, εφόσον η αλλαγή τους καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης και στους εκπαιδευτές.

Ειδικοί όροι

1. Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).

2. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

3. Η συμπλήρωση όλων των ηλεκτρονικών πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει.

4. Σε περίπτωση καταχώρησης ηλεκτρονικά από την επιχείρηση ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων και ειδικά στα στοιχεία που αφορούν τον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, ή δήλωση διαφορετικού ταχυδρομικού κώδικα, ή διαφορετικού αρμόδιου ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αποπληρώνεται.

5. Το ημερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράμματος κατάρτισης δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα με βάση τα όσα έχει δηλώσει η επιχείρηση, η οποία μέχρι και 20 λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης υποχρεούται να καταχωρήσει τις απουσίες των καταρτιζομένων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης απουσιών -των αποχωρησάντων καταρτιζομένων- κατά τη διάρκεια του κάθε 15λεπτου διαλείμματος.

6. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.

Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (ΜΩΚ) ανά καταρτιζόμενο υπολογίζεται ως εξής: ΜΩΚ = (συνολικό κόστος προγράμματος κατάρτισης) / (αριθμός καταρτιζομένων * αριθμός πραγματοποιηθεισών εκπαιδευτικών ωρών κατάρτισης).

Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως εξής:

Α. Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται μέσω εκπαιδευτικού φορέα ή με εξωτερικούς εκπαιδευτές το ΜΩΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 33 ευρώ.

Β. Για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται με εσωτερικούς εκπαιδευτές το κόστος διαμορφώνεται ως εξής: Έως τρεις καταρτιζόμενοι στο τμήμα: 33 ευρώ, έως έξι καταρτιζόμενοι στο τμήμα: 25 ευρώ, έως 10 καταρτιζόμενοι στο τμήμα: 19 ευρώ, έως 15 καταρτιζόμενοι στο τμήμα: 16 ευρώ και έως 33 καταρτιζόμενοι στο τμήμα: 12 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους καταρτιζόμενους και τη γραμματειακή υποστήριξη, στην περίπτωση που η επιχείρηση κάνει χρήση εργαζομένου ως γραμματειακή υποστήριξη, ισχύουν τα παρακάτω:

• Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, εντός ή εκτός ορίων νομού που εργάζεται ο καταρτιζόμενος, η καταβολή ωριαίας αμοιβής είναι υποχρεωτική (εξαιρούνται τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται στο εξωτερικό). Η αμοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό των πέντε ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Στο ποσό των πέντε ευρώ συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές των εργαζομένων.

• Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας δικαιολογείται -εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί- ως δαπάνη του προγράμματος ποσό ίσο με το ωρομίσθιο του καταρτιζόμενου, ανά ώρα κατάρτισης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση κάνει χρήση εσωτερικού εκπαιδευτή για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας η καταβολή ωριαίας αμοιβής είναι προαιρετική και ορίζεται στο ποσό των 15 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Σε περίπτωση που η επιχείρηση καταρτίσει άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται από τον ν. 2643/98, άρθρο 1, εδ. Β’, ισχύουν τα εξής:

* Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας η καταβολή ωριαίας αμοιβής στους καταρτιζόμενους είναι υποχρεωτική. Η αμοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό των επτά ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Στο ποσό των επτά ευρώ συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές των εργαζομένων. Σε αυτή την περίπτωση το ΜΩΚ αυξάνεται κατά δύο ευρώ.

* Η καταβολή της ωριαίας αμοιβής είτε στους καταρτιζόμενους είτε στους εσωτερικούς εκπαιδευτές είτε στο άτομο που απασχολήθηκε ως γραμματειακή υποστήριξη είτε στα άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί όταν ζητηθεί, μέσω των μισθοδοτικών τους καταστάσεων.

Τα ποσοστά ενισχύσεων

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2018 διαμορφώνεται ως εξής:

* Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλει η επιχείρηση το έτος 2018, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.

* Το 100% των δαπανών κατάρτισης, εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλει το έτος 2018.

* Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2017 μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ στο έτος 2018.

* Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει το έτος 2017 μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού στο έτος 2018.

Οι εξαιρέσεις

Δεν χρηματοδοτούνται από το ΛΑΕΚ προγράμματα:

* δι’ αλληλογραφίας,
* που αποτελούν τμήμα προγράμματος δι’ αλληλογραφίας,
* που πραγματοποιούνται εντός μεταφορικών μέσων (είτε κινούνται είτε όχι),
* με μεθόδους εξ αποστάσεως κατάρτισης, με εξαίρεση τα e-learning προγράμματα κατάρτισης Χ που πραγματοποιούνται κατ’ οίκον Χ, μέρος των οποίων περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι Χ και των οποίων η δομή δεν μπορεί να είναι συμβατή με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα