Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 10:16
UPD:23:53

Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 11/07/2018, αγόρασε μέσω της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., 46.826 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €10,5899 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €495.881,36 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

 

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 4.524.778 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,923% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. 

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/4/2014, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8/3/2016 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παρ. 4.1.3.14).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΤΕ

Σχολιασμένα