Χ.Α. - Γενικές συνελεύσεις

Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2006 17:29
UPD:17:50

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 31/08/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων (πρώην αίθουσα συναλλαγών) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σοφοκλέους 10, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος) και 2 (Σκοπός της Εταιρείας) του Καταστατικού της Εταιρείας. 2. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Πεσμαζόγλου, αριθμός 1, τέταρτος όροφος) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 25/8/2006.

SCIENS Α.Ε.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/09/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία", Αθήνα, Βασ. Γεωργίου Α' 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 10.02.2006 ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώσας εταιρείας "ΔΙΟΛΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" (εφεξής "ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ.") και (β) των εκθέσεων ελέγχων ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. 2. Υποβολή και έγκριση (α) του από 01.06.2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ., (β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και (γ) της γνωμοδότησης ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας "Deloitte & Touch" για τον έλεγχο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής. 3. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. με απορρόφηση της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. από την Εταιρεία, δυνάμει των άρθρων 68-77 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν. 4. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 5. Έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 6. Λήψη απόφασης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, για (α) την αύξηση κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ., ύψους είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (29.943.240) Ευρώ, (β) την περαιτέρω αύξηση, προς το σκοπό της διατηρήσεως της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας, όπως μεταβάλλεται από 0,59 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ η κάθε μία, κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (185.856) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και (γ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται μετά τη συγχώνευση στο συνολικό ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (41.094.600) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες (68.491.000) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η καθεμία. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου, την έκδοση νέων και ανταλλαγή των μετοχών. 7. Διάφορες ανακοινώσεις - Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα