Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 11:29
UPD:23:53

  Αθήνα 30 Μαρτίου  2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

 

  •          Αύξηση Κερδών προ Φόρων κατά 609% σε 665 εκατ. ευρώ έναντι 413 εκατ. ευρώ το 2016
  •         Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 807% σε 435 εκατ. ευρώ έναντι 241 εκατ. ευρώ  το 2016
  •         Αύξηση προτεινόμενου μερίσματος κατά 818% σε 020 ευρώ/μετοχή από  011 ευρώ/μετοχή

 

Η χρήση του 2017 επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά τη σταθερή και κερδοφόρα πορεία της ΕΥΔΑΠ ως η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ο οποίος παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός  διαμορφώθηκε στα 3273 εκατ. ευρώ  από 3288 εκατ. ευρώ το 2016 παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 15 εκατ. ευρώ (-05%).

Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της Εταιρείας για τη χρήση του 2017 επηρεάστηκαν αρνητικά από το γεγονός ότι τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ (16%) λόγω της αναγνώρισης σε αυτή τη χρήση 118 εκατ. ευρώ ως επιπρόσθετου κόστους προϋπηρεσίας για τη μελλοντική εφάπαξ αποζημίωση των εργαζομένων σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Χωρίς τη συγκεκριμένη εφάπαξ αναγνώριση τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων θα είχαν σημειώσει μείωση κατά 8 εκατ. ευρώ (-33%). Συνεπώς τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας  μειώθηκαν κατά  26 εκατ. ευρώ  (-3%) και  διαμορφώθηκαν στα  847 εκατ. ευρώ  από  873 εκατ. ευρώ  το 2016 ενώ με βάση την λειτουργία της Εταιρείας το EBITDA θα ήταν αυξημένο κατά 92 εκατ. ευρώ (+105%). Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* της Εταιρείας τα οποία παρουσίασαν μείωση  κατά 2 εκατ. ευρώ  (-41%) διαμορφωμένα στα 479 εκατ. ευρώ  από 499 εκατ. ευρώ  το 2016  θα παρουσίαζαν αύξηση κατά 98 εκατ. ευρώ (195%).

 Τα Κέρδη προ Φόρων για την Εταιρεία αυξήθηκαν κατά 252 εκατ. ευρώ (+609%) και διαμορφώθηκαν στα 665 εκατ. ευρώ  από 413 εκατ. ευρώ  το 2016 και τα Κέρδη μετά Φόρων παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 194 εκατ. ευρώ (+807%) από 241 εκατ. ευρώ σε 435 εκατ. ευρώ.

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 524 εκατ. ευρώ το 2016 σε 683 εκατ. ευρώ το 2017. Τέλος οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης (Free Cash Flows to the Firm) για τον όμιλο διαμορφώθηκαν στα  645 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ το 2016.

Η ΕΥΔΑΠ AE συνεπής πάντα προς τους μετόχους της με την αδιάλειπτη από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ ετήσια διανομή μερίσματος θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 213 εκατ. ευρώ (020 ευρώ ανά μετοχή μεικτό) αυξημένο κατά 818%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Εναλλακτικός δείκτης μέτρησης απόδοσης.

Βλέπε ενότητα Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης στην ετήσια οικονομική έκθεση 2017 που είναι αναρτημένη στην     εταιρική ιστοσελίδα www.eydap.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα