ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 14:52
UPD:23:53

Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2018 εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κο Οddone Maria Pozzi σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Zeno Pellizzari και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους ήτοι μέχρι τις 30.6.2018.

Ο κος Οddone Maria Pozzi θα είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η ως άνω μεταβολή θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του ήτοι μέχρι την 30.06.2018 ως ακολούθως: 


1.  Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου
  Πρόεδρος μη εκτελεστικός.
2.  Enrico Vigano του Renato Αντιπρόεδρος εκτελεστικό μέλος
3.  Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου  εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλος.
4.  Carlo Luigi Mandelli μέλος μη εκτελεστικό.
5.  Χριστιάνα Tettamanzi του Biagio μέλος μη εκτελεστικό.
6.  O ddone Maria Pozzi του Renzo μέλος μη εκτελεστικό.
7.  Νικόλαος Μουζάκης του Σωκράτη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8.  Στέφανος Τρουπάκης του Σπυρίδωνα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.


Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την αυτή ως άνω συνεδρίασή του αποφάσισε στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και μη εκτελεστικού Μέλους κ. Carlo Luigi Mandelli
από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κα Χριστιάνα Tettamanzi η οποία  πληροί τις απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις καθώς διαθέτει επαρκή γνώση στον εκδοτικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η εκλογή της κας Χριστιάνας Tettamanzi ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Συνεπώς η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

1. Στέφανος Τρουπάκης        Πρόεδρος
2. Χριστιάνα Tettamanzi         Μέλος
3. Νικόλαος Μουζάκης          Μέλος

Σχολιασμένα