ΔΕΗ Α.Ε. - Μερική εξαγορά ποσού ευρώ150.000.000 συνολικού ποσού εκδόσεως ευρώ500.000.000 5.5% Ομολογιών λήξεως 2019

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 13:30
UPD:23:53

Ανακοίνωση

 

Μερική εξαγορά ποσού €150.000.000 συνολικού ποσού εκδόσεως €500.000.000 5.5% Ομολογιών λήξεως 2019

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) ενημερώνει ότι η εξ' ολοκλήρου θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σκοπεύει να εξαγοράσει € 150.000.000 συνολικού ποσού εκδόσεως € 500.000.000 με τοκομερίδιο 5.5% και λήξη το 2019 («Ομολογίες») από κατόχους των Ομολογιών («Ομολογιούχοι») σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω («Εξαγορά»).

 

Η Εξαγορά πραγματοποιείται ως μέρος της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της Εταιρείας.

 

Η ημερομηνία εξαγοράς θα είναι η 23 Φεβρουαρίου 2018 («Ημερομηνία Εξαγοράς») και η ημερομηνία καταγραφής θα είναι η 22 Φεβρουαρίου 2018.

 

Η τιμή εξαγοράς για τις Ομολογίες θα είναι 101375%  του συνολικού ύψους των Ομολογιών πλέον των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων έως και αλλά εξαιρουμένης της ημερομηνίας καταγραφής ποσού € 1711 για κάθε € 1.000 Ομολογιών («Τιμή Εξαγοράς»).

 

 

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2018

Σχολιασμένα