ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 11:52
UPD:23:53

 

 

 

 

 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

 Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Κατά την Επαναληπτική   Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης  Φεβρουαρίου 2018  εκλέχθηκε  νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής

 

Ευριπίδης  Δοντάς του Χαραλάμπους – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος

Απόστολος Δοντάς του Ηλία – Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  εκτελεστικό μέλος

Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη  εκτελεστικό μέλος

Αρσενοπούλου  Αρετή του Ανδρέα  εκτελεστικό μέλος

Μπιτσικώκος  Γρηγόριος του Ευαγγέλου  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Xρήστος Κήττας του Λάμπρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Λαποκωνσταντάκης  Νικόλαος του Γεωργίου  μη εκτελεστικό μέλος 

 

 

Σχολιασμένα