ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 11:56
UPD:23:53


Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου άρθρο 44 του Ν.4449/2017

 

  Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ που συνήλθε την 12η Φεβρουαρίου 2018 όρισε κατόπιν πρότασης του Προέδρου της τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 τα οποία είναι οι:

 

 α) Χρήστος Λαμ. Κήττας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Πρόεδρος  της Επιτροπής Ελέγχου.

 β) Γρηγόριος Ευαγ.Μπιτσικώκος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 γ) Νικόλαος Γεωρ. Λαποκωνσταντάκης Μη εκτελεστικό μέλος Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.  

 

  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία ενώ ο Πρόεδρος κ. Κήττας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρεί τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002. Επιπλέον ο κ. Κήττας διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.

Σχολιασμένα