Απόρριψη από το Ευρωδικαστήριο της προσφυγής της ΛΑΡΚΟ

Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018 14:17
UPD:18:35
EUROKINISSI/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Tης Λέττας Καλαμαρά
[email protected] 

Σε απόφαση κόλαφο για τη ΛΑΡΚΟ κατέληξε το έκτο τμήμα του Ευρωπαϊκού Γενικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία απορρίπτει την προσφυγή της εταιρείας για το θέμα των κρατικών ενισχύσεων ύψους 135 εκατ. ευρώ ως απαράδεκτη και καταδικάζει τη Λάρκο Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. στα δικαστικά έξοδα.

Αναλυτικά με βάση το κείμενο της απόφασης  η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η προσφυγή είναι απαράδεκτη λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος εκ μέρους της προσφεύγουσας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι «η υποχρέωση επιστροφής των μη συμβατών με την κοινή αγορά ενισχύσεων, την οποία υπέχει η προσφεύγουσα, απορρέει από την αρνητική και όχι από την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απλώς διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται οικονομική συνέχεια μεταξύ της προσφεύγουσας και των αγοραστών των επίμαχων στοιχείων ενεργητικού, στο πλαίσιο του σχεδίου μεταβιβάσεως, και, εξ αυτού, συνάγεται ότι η επιστροφή των μη συμβατών ενισχύσεων δεν μπορεί να αφορά τους αγοραστές.    

»Ως εκ τούτου, ακόμη και αν ακυρωνόταν η προσβαλλόμενη απόφαση, η προσφεύγουσα θα είχε πάντως την υποχρέωση να επιστρέψει το σύνολο των επίμαχων ενισχύσεων, κατ’ εφαρμογήν της αρνητικής αποφάσεως. 

»Συναφώς, η προσφεύγουσα δεν αναπτύσσει κανένα ειδικό επιχείρημα ούτε προσκομίζει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να τεκμηριώσει την αιτίασή της ότι η ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως θα καθιστούσε δυνατή την εξάλειψη ή την ελάφρυνση της υποχρεώσεώς της να επιστρέψει τις ενισχύσεις που κρίθηκαν μη συμβατές βάσει της αρνητικής αποφάσεως».

Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε το 2013, το 2014 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα στήριξης του Ελληνικού Δημοσίου προς τη ΛΑΡΚΟ ΑΕ ύψους 135,7  εκατ. ευρώ προσέδωσαν στην επιχείρηση αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα