Νέο πρόγραμμα στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2006 10:50

Την κατάρτιση νέου προγράμματος στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το νέο πρόγραμμα υποστήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Το πρόγραμμα έχει σκοπό την υποστήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-3 άτομα προσωπικό), με έμφαση σε αυτές του εμπορικού τομέα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να απασχολήσουν έναν άνεργο με μερική απασχόληση. Επιπλέον το πρόγραμμα αποβλέπει στη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας, ατόμων που θέλουν να συνδυάσουν τις επαγγελματικές με άλλες (π.χ. οικογενειακές) υποχρεώσεις, όπως οι μητέρες, οι νέοι κ.λ.π.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνολικά 5.520 άνεργοι ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, ηλικίας μέχρι 50 ετών, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 60% πρέπει να είναι γυναίκες.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν από 0-3 άτομα προσωπικό, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν 0-3 άτομα ανά κατάστημα.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν μείωση προσωπικού (λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου) χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό

Κάθε επιχείρηση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για ένα μόνο άτομο και μέχρι τρία καταστήματα.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό.

Η διάρκεια του προγράμματος επιδότησης της μερικής απασχόλησης ορίζεται στους 24 μήνες (χωρίς επιπλέον δέσμευση του εργοδότη).

Σημειώνεται ότι οι έξι πρώτοι μήνες απασχόλησης αφορούν στην εργασιακή προσαρμογή και εξοικείωση των ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον και ως εκ τούτου έχουν αυξημένη επιδότηση, σε ύψος μάλιστα που καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο του κόστους για κάθε εργαζόμενο.

Αναλυτικά, το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ανέρχεται:

• Για τους έξι πρώτους μήνες του προγράμματος, στα 23 ευρώ ημερησίως.

• Για τους υπόλοιπους 18 μήνες στα 8 ευρώ ημερησίως. Στην περίπτωση που προβλέπεται αύξηση στην αμοιβή του εργαζομένου κατά 25% σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 10,50 ευρώ ημερησίως.

Σημειώνεται ότι και για τους 24 μήνες, ο άνεργος προσλαμβάνεται από την επιχείρηση με σχέση εργασίας με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών δικαιωμάτων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αμείβεται (τουλάχιστον) σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις.

Επιπλέον, το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε άλλες πολύ μικρές επιχειρήσεις (πλην των εμπορικών καταστημάτων) που απασχολούν έως 3 άτομα προσωπικό, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 37.185.660 € και χρηματοδοτείται από το ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα