ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 19:07
UPD:23:53

Η INTRAKAT (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 ότι ο κ. Δημήτριος Κλώνης Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 13/11/2017 απέκτησε  8.000 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας συνολικής αξίας 3.200 ευρώ λόγω συμμετοχής του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 07/07/2017 Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26/06/2017 Τ.Γ.Σ. Οι μετοχές αποκτήθηκαν στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα στην οποία συνδικαιούχος είναι η κα Αργ. Μανιάκη σύζυγος του κ. Δ. Κλώνη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα