«Αντίστροφη μέτρηση» για τα αδήλωτα

Υπ. Οικονομικών: Προθεσμία μέχρι τις 15 Νοεμβρίου για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 09:03
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση 

Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου έχει δώσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στην προθεσμία για την υπαγωγή φυσικών προσώπων και εταιρειών στις ρυθμίσεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν όσους φορολογούμενους δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις για πάσης φύσεως φόρου. Μεταξύ αυτών είναι και οι φορολογούμενοι που εντοπίστηκαν στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, στα 65 CDs, που έχουν ήδη παραλάβει από χρόνια οι ελεγκτικές αρχές, όπως επίσης και όσοι βρίσκονται στις νέες λίστες καταθετών, τραπεζών του εξωτερικού και του εσωτερικού, που παραδόθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου στην ΑΑΔΕ.

Προβλέπουν δε σημαντικές μειώσεις στους πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς επίσης και απαλλαγή από ποινικές κυρώσεις για τη διάπραξη αδικημάτων μεγάλης φοροδιαφυγής. 

Η διάταξη για την παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 4446/2016 περιελήφθη σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τις «ρυθμίσεις στην αγορά παιγνίων» και ψηφίστηκε άμεσα πριν από λίγες μέρες. Η νέα προθεσμία την οποία έχουν στη διάθεσή τους όσοι φορολογούμενοι ενδιαφέρονται ακόμη να υπαχθούν στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις λήγει πλέον στις 15 Νοεμβρίου 2017, ενώ με βάση τα όσα είχαν νομοθετηθεί πριν από την κατάθεση και ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας η προθεσμία είχε ήδη λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2017. 

Η νέα παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στις ρυθμίσεις για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών αποφασίστηκε εξαιτίας της μεγάλης ανταπόκρισης των φορολογουμένων στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις και, συνακόλουθα, λόγω της υποβολής πλήθους αιτημάτων για νέα παράταση από χιλιάδες φορολογουμένους και φοροτεχνικούς. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέχρι σήμερα έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 περίπου 100.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν αποκαλύψει κεφάλαια που αγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ. Οι φόροι που βεβαιώθηκαν στους φορολογούμενους αυτούς υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Πέραν της παράτασης της προθεσμίας υπαγωγής, η τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέπει ότι περιορίζεται από τις 15 στις 5 ημέρες από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα της οικειοθελούς αποκάλυψης. Η τροποποίηση αυτή ισχύει για κοινοποιήσεις εντολών ελέγχου ή προσκλήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 που έχουν διενεργηθεί ή διενεργούνται από την 1η.11.2017 έως την 15η.11.2017.

  • Πώς διαμορφώνονται πλέον οι ρυθμίσεις του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη:

Αναλυτικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1166/2017 εγκύκλιο που κοινοποίησε πρόσφατα στις ΔΟΥ ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, με τις τροποποιήσεις που επήλθαν βάσει της νέας τροπολογίας η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών διαμορφώνεται, στα βασικά σημεία της, ως εξής:

1) Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν πλέον μέχρι τις 15.11.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.

2) Οι δηλώσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Μετά την υποβολή της δήλωσης διενεργείται, κατά περίπτωση, άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης υποβολής των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997, ή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση, και υπολογισμός του τόκου του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.

Εάν από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος, τέλος ή εισφορά, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2523/1997 ή του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

3) Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι τις 15.11.2017, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο δώδεκα τοις εκατό (12%) του κυρίου φόρου.

4) Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείς πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται περαιτέρω κατά 5% έως 25% για διαχειριστικές περιόδους έως το 2009 (βλ. σχετικό πίνακα).

  • Λοιπές περιπτώσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις:

1) Στις ρυθμίσεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την 15η.11.2017.

2) Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι 15η.11.2017, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παραπάνω, οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013. Μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών εφαρμόζεται η επόμενη παράγραφος.

3) α. Στην περίπτωση που η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 κοινοποιείται στο χρονικό διάστημα από 1.11.2017 έως 15.11.2017, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών στον φορολογούμενο.

β. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμων μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών και μέχρι το πέρας της προθεσμίας της 15ης Νοεμβρίου 2017. Για δηλώσεις υποβαλλόμενες σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) του κύριου φόρου, εάν πριν από την υποβληθείσα δήλωση δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, και σε τριάντα έξι τοις εκατό (36%) του κύριου φόρου, εάν στο μεταξύ έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός.

4) Δηλώσεις για φορολογητέα ύλη και αντικείμενα που δεν έχουν περιληφθεί σε εντολή ελέγχου, προσωρινό προσδιορισμό ή οριστικό προσδιορισμό φόρου ή πράξη επιβολής προστίμων, υποβάλλονται οποτεδήποτε μέχρι 15.11.2017.

5) Κατ’ εξαίρεση, οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών από την 1η-11-2017 έχουν δικαίωμα να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους σχετικά με τον προσωρινό προσδιορισμό φόρου, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013, οι οποίες προβλέπουν 20ήμερη προθεσμία.  
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα