Οι υπόχρεοι αναζητούν «σωσίβιο» στις ρυθμίσεις οφειλών

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017 21:37
UPD:21:37
EUROKINISSI/ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

H αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο TAXIS.

Από την έντυπη έκδοση 

«Σωσίβιο» για χιλιάδες φορολογουμένους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στην καταβολή προς το Δημόσιο των οφειλών τους αποτελούν δυο ρυθμίσεις που ισχύουν και με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα πληρωμής των χρεών σε δόσεις.

Η εκτίναξη των ληξιπροθέσμων χρεών πάνω από τα 95 δισ. ευρώ αλλά και η αναμενόμενη αύξησή τους έως το τέλος του έτους, με δεδομένο ότι τα «βάρη» για τους υπόχρεους είναι πολλά, αφού εκτός από τις δόσεις του φόρου εισοδήματος έρχονται ο ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας, οδηγούν όλο και περισσότερους φορολογουμένους στα «δίχτυα» των εν λόγω ρυθμίσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις χρεών είναι αυτή του άρθρου 43 του νόμου 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», στην οποία προβλέπονται, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

1. Μετά από αίτηση του φορολογουμένου πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εγκρίνει πρόγραμμα ρύθμισης καταβολής των φορολογικών οφειλών σε μία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον ο φορολογούμενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή του φόρου στη νόμιμη προθεσμία και ότι έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ρύθμισης. Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Κατ’ εξαίρεση το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μπορεί να εκτείνεται έως δύο (2) έτη για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.

2. Για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο φορολογούμενος πρέπει να παράσχει στη Φορολογική Διοίκηση τα εξής στοιχεία:

α) αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων του, περιουσιακών στοιχείων του και οφειλών του σε τρίτους,

β) αποδεικτικά στοιχεία για την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη και

γ) ανάλογα με το ύψος των φορολογικών οφειλών για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών:

αα) για φορολογικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων,

ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται αφενός η προσωρινή οικονομική του αδυναμία και αφετέρου η δυνατότητα τήρησης των όρων του προγράμματος ρύθμισης οφειλών ή

γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εγγυήσεις ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Η δεύτερη ρύθμιση είναι η «πάγια» της υποπαραγράφου A2 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, η οποία προβλέπει την εξόφληση των χρεών από δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο TAXIS.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα